Zm.: rozporządzenie z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzeniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.84.620

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 27 października 1933 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu melioracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 w cz. 1 p. c) skreśla się wyrazy: "za zgodą wojewódzkiej władzy administracji ogólnej"; cz. 2 tegoż artykułu skreśla się;
2)
art. 4 skreśla się;
3)
art. 6 otrzymuje brzmienie następujące:

"Tytułem zwrotu kosztów za wykonanie prac, wymienionych w art. 1 i art. 13, pobierane będą od właścicieli gruntów opłaty, które określać będzie Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze rozporządzeń.";

4)
art. 7 skreśla się;
5)
w art. 8 w ust. 1 skreśla się wyrazy: "na rzecz wykonawców" oraz skreśla się ustęp drugi tego artykułu w brzmieniu, ustalonem w art. 29 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622);
6)
art. 9 skreśla się;
7)
w art. 10 po wyrazach; "projektów technicznych" wstawia się średnik, dalsza część zdania otrzymuje brzmienie następujące: "w przypadkach zaś szczególnie zasługujących na uwzględnienie może Minister Rolnictwa i Reform Rolnych zwolnić częściowo lub w całości również od opłat za wykonanie robót."; na końcu tegoż artykułu dodaje się zdanie następujące: "Zasady zwalniania od tych opłat ustali Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.";
8)
art. 11 skreśla się;
9)
art. 12 skreśla się;
10)
w art. 13 w zdaniu pierwszem skreśla się wyrazy: "Do czasu utworzenia spółek wodnych" oraz skreśla się zdanie drugie;
11)
art. 14 otrzymuje brzmienie następujące:

"1) Dokonanie studjów i prac wstępnych (ekspertyza, projekt techniczny) zarządza okręgowy urząd ziemski. Projekt techniczny będzie przedstawiony stronom oraz osobom interesowanym, celem wypowiedzenia się co do zaprojektowanych prac. Po rozpatrzeniu zgłoszonych w wyznaczonym terminie zarzutów i żądań okręgowy urząd ziemski wyda decyzję o zatwierdzeniu projektu i przystąpieniu do robót na gruncie.

2) Osobami interesowanemi w rozumieniu cz. 1 mogą być w szczególności osoby, które mogłyby ponieść szkody wskutek wykonania projektu. Osobom interesowanym służy narówni z właścicielami gruntów objętych pracami i innemi stronami prawo odwołania od decyzji okręgowego urzędu ziemskiego o przystąpieniu do robót wykonawczych.

3) Zatwierdzenie projektów technicznych w trybie rozporządzenia niniejszego zastępuje pozwolenie wodno-prawne, przewidziane w ustawie wodnej; postępowanie wodno-prawne w prawie projektów zatwierdzanych w trybie rozporządzenia niniejszego, wszczynane będzie jedynie wskutek zgłoszenia roszczeń przez osoby interesowane i ograniczy się do rozprawy i orzeczenia co do tych roszczeń; orzeczenie to nie może zmienić zatwierdzonego projektu technicznego.

4) Przy wykonywaniu robót konserwacyjnych urzędy ziemskie nie są obowiązane do sporządzania projektów technicznych i przedstawiania ich stronom oraz osobom interesowanym; decyzje o wykonaniu robót konserwacyjnych są ostateczne.";

12)
w art. 17 po wyrazach końcowych kropkę. zastępuje się średnikiem i dodaje się zdanie następujące: "jeżeli jednak w związku z pracami, wymienionemi w art. 1, zajdzie potrzeba objęcia temi pracami gruntów, położonych poza obszarem, objętymi przebudową ustroju rolnego, przepisy rozporządzania niniejszego stosuje się również do tych gruntów,":
13)
art. 18 skreśla się.

Upoważnia się Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do ogłoszenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o przeprowadzaniu meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 320) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych późniejszemi przepisami prawnemi oraz rozporządzeniem niniejszem i z zastosowaniem nowej numeracji artykułów.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z interesowanymi ministrami.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.