Zm.: rozporządzenie z dnia 16 marca 1928 r. o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.10.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 listopada 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Skarbu w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych przewidzianych ustawą o wykonaniu reformy rolnej.

Na podstawie cz. 2 art. 19 i art. 96 ustawy 2 dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 1928 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych, Rolnictwa i Skarbu o ostrzeżeniach (adnotacjach) hipotecznych, przewidzianych ustawa o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 447) czyni się następujące zmiany:
1)
w § 4 i w ust. 2 § 9 skreśla się wyraz: "okręgowego";
2)
w ust. 3 § 5 i w § 7 kilkakrotnie użyty wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy";
3)
w § 8 wyrazy: "przez urząd ziemski lub Państwowy Bank Rolny" zastępuje się wyrazami: "na koszt i niebezpieczeństwo właściciela lub instytucji do parcelacji upoważnionej".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.