Zm.: rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej. - Dz.U.1954.12.43 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.12.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 23 marca 1954 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej.

Na podstawie art. 2, art. 3, art. 4 i art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz. U. z 1927 r. Nr 108, poz. 922, z 1932 r. Nr 67, poz. 622 i z 1937 r. Nr 21, poz. 131) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 16 czerwca 1951 r. w sprawie zwalczania stonki ziemniaczanej (Dz. U. Nr 36, poz. 278) wprowadza się zmianę następującą:

w § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się obejmuje:

1) indywidualne lub zbiorowe poszukiwanie stonki ziemniaczanej, zakładanie poletek chwytnych i inne czynności, wskazane w zarządzeniach właściwych organów (§ 5);

2) opóźnione sadzenie ziemniaków poprzedzone zakładaniem pasów chwytnych z ziemniaków roszczonych lub nie roszczonych przy uwzględnieniu odpowiednich terminów tych czynności."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.