Zm.: rozporządzenie z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.596

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 20 października 1936 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych.

Na podstawie art. 5, 6 i 26 ustawy z dnia 7 października 1921 r. o przepisach porządkowych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 656) i art. 6 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1932 r. w sprawie zniesienia urzędu' Ministra Robót Publicznych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 479) oraz art. 2 ustawy z dnia 23 marca 1929 r. w sprawie ratyfikacji konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z r. 1929 Nr 25, poz. 257) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Komunikacji i Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 15 stycznia 1933 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 55) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. (1) Każdy pojazd mechaniczny powinien być zaopatrzony w dwie tablice ze znakami rejestracyjnymi, przytwierdzone z przodu i z tyłu pojazdu.

(2) Znak rejestracyjny składa się z litery (liter) serii oraz liczby, pod jakimi pojazd został zarejestrowany.

(3) Tablice rejestracyjne samochodowe przednia i tylna, w kształcie prostokąta, są jednakowe i posiadają wymiary 125 X 350 mm, przy czym tło jest czarne, a litery, cyfry i obrzeża tłoczone, koloru białego. Tablice rejestracyjne motocyklowe przednie w kształcie łuku, o wymiarach 65 X 250 mm, posiadają na czarnym tle malowane białe znaki po obu stronach tablicy. Tablice rejestracyjne motocyklowe tylne mają kształt kwadratu o boku 170 mm, na którym na czarnym tle wytłoczone są litery, cyfry i obrzeże koloru białego.

(4) Tablice ze znakami rejestracyjnymi powinny być umieszczone na widocznym miejscu, w płaszczyznach pionowych i przytwierdzone do pojazdu w sposób trwały.

(5) Obydwie tablice rejestracyjne na samochodach powinny być tak umieszczone, aby krawędzie poziome tablic były prostopadłe do osi podłużnej pojazdu.

(6) Na motocyklach tylna tablica powinna być tak umieszczona, aby krawędź pozioma tablicy była prostopadła do osi podłużnej pojazdu, tablica zaś przednia powinna być umieszczona wzdłuż jego osi podłużnej.

(7) Zabronione jest zakrywanie i ozdabianie w jakikolwiek sposób znaków rejestracyjnych, jak również umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu mechanicznego innych znaków, nie przewidzianych w rozporządzeniu niniejszym, z wyjątkiem znaków:

a) wytwórni,

b) dyplomatycznych,

c) państwowych,

d) miejskich oraz

e) klubów automobilowych, motocyklowych i touring klubów.

(8) Minister Komunikacji ustala szczegółowe warunki, jakim mają odpowiadać tablice rejestracyjne oraz ich koszt."

2)
§ 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. (1) Przepis § 19 stosuje się również do próbnych znaków rejestracyjnych z tą zmianą, że na znakach próbnych:

a) prócz oznaczenia litery (liter) serii oraz liczby pod jakimi pojazd został zarejestrowany, umieszcza się dodatkowo litery: "PR",

b) kolor liter, cyfr i obrzeża jest żółty.

(2) Próbne znaki rejestracyjne mogą być przytwierdzone na pojeździe w sposób prowizoryczny, lecz zabezpieczający od zagubienia".

(1)
Pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu na drogach publicznych przed wejściem w życie rozporządzenia niniejszego powinny być zaopatrzone w tablice rejestracyjne nowego wzoru do dnia 1 września 1937 r.
(2)
Tablice starego wzoru zostaną wymienione z urzędu (bezpłatnie) na tablice nowego wzoru w czasie od 1 czerwca 1937 r. do 1 września 1937 r.
(3)
W czasie od 1 lutego 1937 r. do 31 maja 1937 r. tablice dotychczasowe mogą być zamienione na tablice wzoru nowego jedynie za zwrotem kosztów wykonania nowych tablic.
(4)
Dla pojazdów mechanicznych, dopuszczonych do ruchu po wejściu w życie rozporządzenia niniejszego, będą wydawane tablice rejestracyjne nowego wzoru za zwrotem kosztów ich wykonania.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1937 r.