Zm.: rozporządzenie z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
Z dnia 14 grudnia 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników.

Na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 10 marca 1932 r. o spłacie zaległości podatkowych (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 291) zarządza się co następuje:
W § 3 ust. 1) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. o ulgach w spłacie zaległości podatkowych rolników (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 319) wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1932 r." zastępuje się wyrazami: "do dnia 31 marca 1933 r.".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.