Zm.: rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów. - Dz.U.1928.11.90 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.11.90

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 10 stycznia 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej przy scalaniu gruntów.

Na podstawie cz. 4 art. 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 stycznia 1927 r. o państwowej pomocy kredytowej, wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu (Dz. U. R. P. Nr. 6, poz. 36) ustęp 1 paragrafu 1 otrzymuje brzmienie następujące:

"Państwowa pomoc kredytowa przy scalaniu gruntów przewidziana w art. 14 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. o scalaniu gruntów (Dz. U. R. P. z r. 1927 Nr. 92, poz. 833) może być udzielana osobom, odpowiadającym warunkom wskazanym w § 2 niniejszego rozporządzenia, na:"

Ustęp 6 paragrafu 8 tegoż rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Pożyczki udzielane na cele wskazane w punktach 1-4 § 1 winny być udzielane w złotych w złocie, a wypłacane w złotych według kursu, obowiązującego w dniu, poprzedzającym zarządzenie Banku, dotyczące wypłaty pożyczki. Biorący pożyczkę winni się zobowiązać do zwrotu pożyczki w złotych w złocie. Postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania do pożyczek udzielanych na okres czasu nieprzekraczający lat pięciu."

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.