Zm.: rozporządzenie z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej na linji Puck-Hel.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.56.402

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 25 maja 1923 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej na linji Puck - Hel.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 14 sierpnia 1922 r. o komunikacji kolejowej na linji Puck-Hel (Dz. U. R. P. № 76, poz. 687) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W § 1 rozporządzenia w dziale A. "Wyjątkowe Postanowienia Wykonawcze do Przepisów Przewozowych:"

W postanowieniu do art. 34 skreśla się zdanie ostatnie, mianowicie; "Przy przejściu bagażu przez stację Puck ustala się dodatkowy termin dostawy w wysokości 7 dób."

W postanowieniu do art. 42 skreśla się zdanie pierwsze, mianowicie: "Przy przejściu przesyłki nadzwyczajnej przez stację Puck uwzględnia się termin dodatkowy, ustalony dla bagażu w art. 34".

W postanowieniu do art. 61, w wierszu 8 po słowach "Wielkiej Wsi" dodaje się słowa: "(Hel), Kuźnicy (Hel), Jastarni".

Postanowienie do art. 75, rozpoczynające się od słów: "Postanowienia wykonawcze do ust. 3) i t. d., aż do słów: w wysokości 7 dni" skreśla się.

W postanowieniach art. 94 w wierszu 3 słowo "stratę" zmienia się na słowo: "szkodę".

W dziale B. "Postanowienia taryfowe:"

W punkcie 2) "Czynności ekspedycyjne" w wierszu 1 po słowach: "Wielka Wieś" dodaje się słowa: "(Hel), Kuźnica (Hel), Jastarnia", w wierszu zaś 6 po art. "61" dodaje się art. "64".

W punkcie 5) w wierszu 3 po słowie "towarów" dodaje się słowo: "zwłok" oraz w wierszu 4 skreśla się słowa: "w wysokości podwójnej".

W § 2 rozporządzenia w wierszu 3 po słowach: "Wielka Wieś" dodaje się słowa: "(Hel), Kuźnica (Hel), Jastarnia".

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1923 r.