Zm.: rozporządzenie z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem. - Dz.U.1932.17.105 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.17.105

Akt utracił moc
Wersja od: 8 marca 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 lutego 1932 r.
w sprawie częściowej zmiany rozporządzenia z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem.

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 314) oraz art. 6 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. Nr. 33, poz. 276) wprowadza się zmiany następujące:

1. Paragraf 6 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Cło pobiera się według tych przepisów celnych i stawek taryfowych, jakie obowiązują w dniu, w którym towary zostały zadeklarowane do odprawy celnej, pod warunkiem jednak uiszczenia należności celnych w ciągu 14 dni po dniu ustalenia przez urząd celny wyniku rewizji celnej. Po upływie tego terminu stosuje się przepisy celne i stawki taryfowe, obowiązujące w chwili uiszczenia należności celnych. Powyższe postanowienie ma zastosowanie również do towarów, przechowywanych w wolnych składach celnych".

2. Paragraf 10 punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"a) dzieła artystów polskich - na podstawie zaświadczenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;

b) przedmioty muzealne, przeznaczone dla zbiorów publicznych, - na podstawie zaświadczeń zarządów muzealnych;

c) środki, preparaty i przyrządy naukowe, sprowadzane do celów naukowych przez wyższe zakłady naukowe oraz instytucje naukowe i zakłady naukowo - badawcze tak państwowe, jak i prywatne - na podstawie zaświadczeń tych zakładów i instytucyj. Spis instytucyj naukowych i zakładów naukowo-badawczych, korzystających ze zwolnienia od cła, będzie ustalał i ogłaszał w Monitorze Polskim Minister Skarbu;

d) środki, preparaty i przyrządy naukowe, sprowadzane do celów naukowych przez szkoły średnie ogólnokształcące, zakłady kształcenia nauczycieli, średnie i niższe szkoły zawodowe oraz szkoły powszechne i zakłady wychowania przedszkolnego na podstawie zaświadczeń kuratorjów okręgów szkolnych, Liceum Krzemienieckiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. O ile chodzi o maszyny I narzędzia rzemieślnicze, sprowadzane przez szkoły zawodowe, kuratorja okręgów szkolnych będą wydawały tym szkołom zaświadczenie na przywóz tylko po uprzedniem porozumieniu z Ministerstwem Przemysłu i Handlu.

Ze zwolnienia korzystają tak szkoły państwowe, jak i prywatne, którym przyznane zostało prawo publiczności.

Nie podlegają zwolnieniu przedmioty służące potrzebom gospodarczym i administracyjnym".

3. Paragraf 10 punkt 11 litera d zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"W każdem pudełku może być najwyżej po 75 zapałek".

4. Paragraf 17 punkt 1 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Osoby prywatne muszą w tym celu uzyskiwać zezwolenie Ministerstwa Skarbu, które ustali zarazem warunki odprawy".

5. Paragraf 17 punkt 3 ustęp 3 uzupełnia się dodaniem następującego zdania:

"Środki lecznicze tego rodzaju, w ilości nieprzekraczającej 150 gr, mogą być odprawiane przez urzędy celne I klasy we własnym zakresie bez osobnego pozwolenia".

6. Po ustępie 3 § 17 punkt 3 dodaje się nowy ustęp następującej treści:

"Urzędy celne I klasy są upoważnione również do odprawy we własnym zakresie środków leczniczych wszelkiego rodzaju i specyfików farmaceutycznych, sprowadzanych w niewielkich ilościach przez zakłady naukowe oraz szpitale rządowe, komunalne i kas chorych w celach badawczych. Do odprawy winno być przedstawione urzędowi celnemu odpowiednie zaświadczenie rektora, dziekana, kierownika kliniki, szpitala i t. p.".

7. Paragraf 17 punkt 5 litera f uzupełnia się dodaniem następującego ustępu:

"Próbki handlowe nasion koniczyny, lucerny, przelotu, nostrzyku, komonicy i tymotki - o wadze nie wyżej 100 gr każda, mogą być odprawiane do wolnego obrotu bez świadectw stacyj oceny nasion, zarówno stacji kraju eksportującego jak i stacji polskiej".

8. Paragraf 17 uzupełnia się dodaniem nowego punktu 12 takiej treści:

"Biel ołowiana, siarczan ołowiu oraz inne produkty, zawierające te związki ołowiu, mogą być przywożone z zagranicy tylko na podstawie pozwolenia Ministra Skarbu, wydanego w" porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Przemysłu i Handlu.

Ograniczenie powyższe nie dotyczy przywozu farb artystycznych w postaci gotowej do użytku".

9. Paragraf 26 uzupełnia się dodaniem następującego ustępu:

"Jeżeli dokument handlowy lub zgłoszona w miejsce jego deklaracja celna nadawcy nie zawiera ścisłych określeń pod względem taryfowej przynależności towarów a towary te nie korzystają z ulg wymienionych w załączniku II, strona może na wezwanie urzędu celnego wskazać pisemnie na dokumencie pozycję, punkt i literę taryfy celnej, według których towar ma być oclony. Gdy strona tego uczynić nie może, winna to zaznaczyć na dokumencie".

10. Paragraf 27 otrzymuje następujące brzmienie:

"W razie niedołączenia dokumentów wymienionych w paragrafie 26 lub dołączenia takich, które nie odpowiadają warunkom wskazanym w tym paragrafie, deklarację uważa się za niezupełną, co powoduje pobranie akcydencji przewidzianej w art. 15 rozporządzenia o taryfie celnej.

Temuż rygorowi podlega deklaracja celna nadawcy, o ile zostanie zgłoszona przez stronę jako faktura.

W wypadkach, gdy przedstawiony przez stronę dokument handlowy zawiera ścisłe określenie taryfowej jakości oraz ilości towarów, lub też został przez stronę uzupełniony podaniem pozycji, punktu i litery taryfy celnej, lecz przeprowadzona rewizja towaru wykaże niezgodność stanu faktycznego z określeniem podanem w dokumencie handlowym, ewentualnie przez stronę uzupełnionym, strona ponosi odpowiedzialność według zasad ustawy karnej skarbowej za niezgodne z rzeczywistością zadeklarowanie towaru.

Różnica w wadze pomiędzy ilością zadeklarowaną a ilością ustaloną w wyniku rewizji, nie przewyższająca 10%, nie powoduje wdrażania postępowania karnego".

11. Paragraf 36 otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeżeli w jednem i tern samem opakowaniu znajduje się dwa lub więcej rozmaitych towarów, dla których ustanowiona jest tara lub też dla jednego z towarów niema przewidzianej tary, towary należy faktycznie wyważyć".

12. Paragraf 51 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Deklarację sporządza się w języku polskim na przepisanym formularzu urzędowym (wzór Nr. 14) zapomocą papieru indygo w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach".

13. Paragraf 59 ustęp drugi zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"We wszystkich wypadkach powrotnego przywozu, względnie wywozu strona obowiązana jest złożyć kwit warunkowej odprawy, otrzymany z urzędu celnego przy pierwotnej odprawie".

14. W załączniku I do paragrafu 2 - tabela towarów dopuszczonych do odprawy celnej w urzędach celnych klasy II według obowiązującej taryfy celnej. Grupa A-, zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Upoważnia się urzędy celne II klasy do odprawy celnej towarów według niż wymienionych pozycyj taryfy celnej, o ile przeznaczone są do własnego użytku mieszkańców pogranicza lub do drobnego handlu w pograniczu a ogólna należność cła nie będzie przekraczać 100 złotych".

15. W załączniku III do § 35 (Tabela tarowa) wprowadza się następujące uzupełnienia i zmiany:

Po ustępie "Do poz. 3 p. 2 lit. a I, II" dodaje się nowy ustęp:

Do poz. 3 p. 3.

w workach pojedynczych 1½ %

w workach podwójnych 2½ %

Ustęp "Do poz. 26 p. 1" otrzymuje następujące brzmienie:

Do poz. 26 p. 1.

w skrzyniach 15 %

w workach chociażby podwójnych lub belach 6 %

Po ustępie "Do poz. 43 p. 5" dodaje się nowy ustęp:

Do poz. 44 p. 1 lit. a I.

w beczkach 12 %

Ustępy "Do poz. 51 p. 3", "Do poz. 51 p. 4", "Do poz. 51 p. 5", "Do poz. 51 p. 6 lit. a", "Do poz. 51 p. 6 lit. b" i "Do poz. 51 p. 6 lit. c" skreśla się i wprowadza w ich miejsce następujące ustępy;

Do poz. 51 p. 2 lit. a, Uwaga II i lit. b.

w beczkach 15 %

w beczkach żelaznych 18 %

w workach 2 %.

Do poz. 51 p. 4.

w beczkach 15 %

Do poz. 51 p. 5 lit. a, b.

w beczkach 15 %

w blaszankach 10 %

Do poz. 51 p. 6.

w skrzyniach 15 %

w workach pojedynczych 2 %

w workach podwójnych podwójnych 3 %

Do poz. 51 p. 7, 8.

w beczkach 15 %

w blaszankach 10 %

w blaszankach i nadto w beczkach 16 %

Do poz. 51 p. 9.

w beczkach 15 %

Do poz. 51 p. 10.

w skrzyniach 15 %

w beczkach 15 %

w blaszankach 10 %

Po ustępie "Do poz. 62 p. 9 lit. a" dodaje się nowy ustęp:

Do poz. 62 p. 11 lit. b.

w belach ze słomy chociażby obszytych

płótnem z dodatkiem drutu 20 %

Po ustępie "Do poz. 78 p. 7" dodaje się nowy ustęp;

Do poz. 82 p. 1.

w beczkach 15 %

Po ustępie "Do poz. 102 p. 1" dodaje się nowy ustęp:

Do poz. 103 p. 1, 3 i 5.

w skrzyniach 10 %

w beczkach 10 %

w workach pojedynczych 1 %

w workach podwójnych 2 %

w workach potrójnych 2½ %

Po ustępie "Do poz. 105 p. 1" dodaje się nowy ustęp:

Do poz. 105 p. 2.

w beczkach 12 %

w blaszankach 8 %

W ustępie "Do poz. 112 pp. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32" skreśla się punkt "25" dodaje się zaś następujące nowe ustępy:

Do poz. 112 p. 25 lit. a.

w skrzyniach lub beczkach 15 %

Do poz. 112 p. 25 lit. b I.

w koszach również z żelaza taśmowego 2 %

Do poz. 112 p. 25 lit. b II i lit. c.

w skrzyniach lub beczkach 15 %

Ustępy "Do poz. 117 p. 4 lit. a", "Do poz. 117 p. 4 lit. b", "Do poz. 117 p. 5", "Do poz. 117 p. 6", "Do poz. 117 p. 7 lit. b", "Do poz. 117 p. 8", "Do poz. 117 p. 9 lit. a", "Do poz. 117 p. 9 lit. b", skreśla się i wprowadza w ich miejsce następujące ustępy:

Do poz. 117 pp. 4, 5, 6, 7 lit. a II, lit. b, 8 lit. a, b uwaga II, pp. 9, 10.

w beczkach 15 %

w blaszankach 8 %

w naczyniach szklanych 25 %

Do poz. 117 p. 11 lit. a, b.

w beczkach 10 %

w blaszankach 7 %

w naczyniach szklanych 20 %

w beczkach żelaznych 18 %

W ustępie "Do poz. 123" dodaje się "p. 1".

Ustępy "Do poz. 124 p. 2 lit. b. i c, p. 2 lit. b" i "Do poz. 124 p. 4" skreśla się i wprowadza w ich miejsce następujące ustępy:

Do poz. 124 p. 2 lit. b i c, p. 3 lit, a, b i c.

w skrzyniach lub beczkach 10 %

w workach 1 %

W ustępie "Do poz. 135" skreśla się napis "w beczkach lub blaszankach" i wprowadza w jego miejsce napis:

"w beczkach lub bębnach".

W ustępie "Do poz. 155 p. I lit. a, b, c, d, e, f, g, h," dodaje się na końcu literę "i".

Ustęp "Do poz. 155 p. 2 uwaga 1" otrzymuje brzmienie:

Do poz. 155 p. 2 uwaga 4.

Ustęp "Do poz. 156 p. 12 lit. a i b" otrzymuje brzmienie następujące:

w skrzyniach 10 %

w beczkach 8 %

na bębnach drewnianych nieobitych lub obitych nieszczelnie 14 %

na bębnach drewnianych obitych szczelnie 16 %

Ustęp "Do poz. 175 p. 4" otrzymuje brzmienie:

Do poz. 175 p. 8-a.

w skrzyniach 50 %

Po ustępie "Do poz. 175 p. 8 a" dopisuje się ustęp następujący:

Do poz. 176 p. 4 lit. b. II.

w klatkach 4 %

Ustęp "Do poz. 183 p. 6 lit. a I i II" otrzymuje uzupełniające brzmienie:

w skrzyniach 18 %

w beczkach 15 %

w belach 2 %

W napisie ustępu "Do poz. 183 p. 6 lit, "e" dodaje się cyfry rzymskie:

"I i II".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w piątym dniu po ogłoszeniu.