Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1936 r. o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.66.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 sierpnia 1937 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek.

Na podstawie art. 37 ust. (2) ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 46, poz. 339) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lutego 1936 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o poborze scalonego podatku przemysłowego od zapałek (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 121) § 3 otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 3. Scalony podatek przemysłowy od zapałek wynosi:

a) od zapałek normalnych i innych zapałek zaliczanych do rzędu zapałek normalnych - zł 34.40 od jednego miliona zapałek;

b) od wszelkich innych zapałek - zł 43 od jednego miliona zapałek"

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obrotów, osiągniętych począwszy od dnia 1 lipca 1937 r.