Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.921

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 10 października 1932 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o zmianach w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego.

Na podstawie art. 62 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej części województwa białostockiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 75) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie wołyńskiem, poleskiem, nowogródzkiem, wileńskiem i we wschodniej, części województwa białostockiego, wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 110), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się część 3-cią o następującem brzmieniu:

"3. Ogłoszenia, przewidziane w cz. 2, uskutecznia przy umownem znoszeniu służebności powiatowy - urząd ziemski a przy przymusowem znoszeniu służebności okręgowy urząd "ziemski.";

2)
§ 4 skreśla się;
3)
cz. 1 § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Przed zatwierdzeniem umowy komisarz ziemski lub jego zastępca zbada na gruncie, czy działki, wyznaczone w zobowiązaniu dla drobnych dzierżawców, odpowiadają pod względem wartości rolniczej dotychczas posiadanym przez nich działkom"; w cz. 2 tegoż paragrafu po wyrazie: "orzeczenia" dodaje się wyrazy: "powiatowego urzędu ziemskiego lub po wydaniu orzeczenia ostatecznego";

4)
po § 12 dodaje się do art. 21 § 12 a o następującem brzmieniu:

"Do art. 21.

§ 12. a 1. Sprzeciwy, o których mowa w cz. 1 art. 21, mogą być zgłaszane w ciągu dni 14 od dnia złożenia do powiatowego urzędu ziemskiego umowy (art. 19).

2. Rozprawa może być przeprowadzona na miejscu albo też w. siedzibie powiatowego urzędu ziemskiego.

Rozprawą kieruje komisarz ziemski lub jego zastępca.

Orzeczenie wydaje urzędnik kierujący rozprawą.

Orzeczenie winno być w miarę możności wydane bezpośrednio po ukończeniu rozprawy.

O rozprawie, jak i o ustnem ogłoszeniu sentencji orzeczenia winien być sporządzony protokół.

Zresztą maja analogiczne zastosowanie przepisy §§ 7, 8, 9, 11 (z wyłączeniem zdania ostatniego) i 18 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 12 marca 1924 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U, R. P. Nr . 28, poz. 281).

3. W razie zaskarżenia uchwały (art. 7 i p, b § 9) termin dwumiesięczny, przewidziany w cz. 2 art. 21, liczy się od dnia otrzymania przez powiatowy urząd ziemski odpisu orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej co do skarg na uchwałę.

4. Za wadę przedłożonej do zatwierdzenia umowy uważane będzie również:

a) niezaopatrzenie jej dokumentami, wyszczególnionemi w §§ 9, 10, 11 i 12,

b) niedołączenie pisemnego dowodu, przewidzianego w zdaniu pierwszem, art. 8,

c) niedołączenie decyzji właściwej władzy ochrony lasów, przewidzianej w art. 18.

5. Wyszczególnione powyższe wady winna usunąć strona interesowana; jeżeli jednak strona nie przedłoży pisemnej zgody - osób wymienionych w art. 8 albo decyzji władz ochrony lasów, to wówczas wady umowy spowodowane brakiem tych dokumentów winny usunąć urzędy ziemskie w sposób przewidziany w art. 8 i w zdaniu pierwszem cz. 4 art. 18.

W tym przypadku bieg terminu, przewidzianego w zdaniu końcowem cz. 3 art. 21, rozpoczyna się od dnia następującego po dniu usunięcia przez urzędy ziemskie wymienionych wyżej wad.";

6)
§ 29 skreśla się.
Rozporządzenie niniejsze nie ma zastosowania do spraw, wymienionych w art. 33 cz. 2 pkt. b rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.