§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 14 lutego 1927 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem, i w zachodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.920

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 14-lutego 1927 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i w zachodniej części województwa białostockiego, wydanem w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 109), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 dodaje się część 3-cią o następującem brzmieniu:

"3. Ogłoszenia, przewidziane w cz. 2, uskutecznia: przy umownem znoszeniu służebności powiatowy urząd ziemski a przy przymusowem znoszeniu służebności okręgowy urząd ziemski.";

2)
skreśla się § 4;
3)
w cz. 1 § 6 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski", w cz. 2 tegoż paragrafu wyrazy: "okręgowej komisji ziemskiej" zastępuje się wyrazami: "powiatowemu urzędowi ziemskiemu", a wyraz: "komisję" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
4)
cz. 1 § 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Przed zatwierdzeniem umowy komisarz ziemski lub jego zastępca zbada na gruncie, czy działki, wyznaczone w zobowiązaniu dla drobnych dzierżawców, odpowiadają pod względem wartości rolniczej dotychczas posiadanym przez nich działkom"; w cz. 2 tegoż paragrafu po wyrazie: "orzeczenia" dodaje się wyrazy: "powiatowego urzędu ziemskiego lub po wydaniu orzeczenia ostatecznego.";

5)
w § 15 wyrazy: "okręgowa komisja ziemska" zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski";
6)
po § 15 dodaje się do art. 21 § 15a o następującem brzmieniu:

"Do art. 21.

§ 15a 1. Sprzeciwy, o których mowa w cz. 1 art. 21, mogą być zgłaszane w ciągu dni 14 od dnia złożenia do powiatowego urzędu ziemskiego urnowy (art. 19).

2. Rozprawa może być przeprowadzona na miejscu albo też w siedzibie powiatowego urzędu ziemskiego.

Rozprawą kieruje komisarz ziemski lub też jego zastępca.

Orzeczenie wydaje urzędnik kierujący rozprawą.

Orzeczenie winno być w miarę możności wydane bezpośrednio po ukończeniu rozprawy.

O rozprawie, jak i o ustnem ogłoszeniu sentencji orzeczenia, winien być sporządzony protokół.

Zresztą mają analogiczne zastosowanie przepisy §§ 7, 8, 9, 11 (z wyłączeniem zdania ostatniego) i 18 rozporządzenia Ministra Reform Rolnych z dnia 12 marca 1924 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisji ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 281).

3. W razie zaskarżenia uchwały (art. 7 i p. b § 11) termin dwumiesięczny, przewidziany w cz. 2 art. 21, liczy się od dnia otrzymania przez powiatowy urząd ziemski odpisu orzeczenia okręgowej komisji ziemskiej co do skarg na uchwałę.

4. Za wadę przedłożonej do zatwierdzenia umowy uważane będzie również:

a) niezaopatrzenie jej dokumentami, wyszczególnionemi w §§ 11, 12, 13 i 14,

b) niedołączenie pisemnego dowodu, przewidzianego w zdaniu pierwszem art. 8,

c) niedołączenie decyzji właściwej władzy ochrony lasów, przewidzianej w art. 18.

5. Wyszczególnione wyżej wady winna usunąć strona interesowana, jeżeli jednak strona nie przedłoży pisemnej zgody osób wymienionych w art. 8 albo decyzji władz ochrony lasów, to wówczas wady umowy spowodowane brakiem tych dokumentów winny usunąć urzędy ziemskie w sposób przewidziany w art. 8 i w zdaniu pierwszem cz. 4 art. 18.

W tym przypadku bieg terminu, przewidzianego w zdaniu końcowem cz. 3 art. 21, rozpoczyna się od dnia następującego po dniu usunięcia przez urzędy ziemskie wymienionych wyżej wad.";

7)
w cz. 1 § 22 wyraz: "okręgowy" zastępuje się wyrazem: "powiatowy"; a wyrazy: "komisarz ziemski lub jego zastępca" zastępuje się wyrazami: "tenże urząd";
8)
skreśla się § 35.