Zm.: rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.9.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 6 lutego 1933 r.
o zmianach w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia, której tekst jednolity został ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 24 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 555), zarządzam co następuje:
W ustępach 1 i 2 § 2 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej z dnia 14 grudnia 1932 r. w sprawie czasowego zmniejszenia liczby dni pracy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w odniesieniu do niektórych kategoryj bezrobotnych robotników sezonowych (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 956) słowa: "31 stycznia 1933 r." zastępuje się słowami: "31 marca 1933 r.".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.