Zm.: rozporządzenie z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.38.240

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 16, poz. 59) zarządza się, co następuje:
W "Tabeli stanowisk i stawek uposażenia", stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 241, z 1953 r. Nr 10, poz. 34 i z 1954 r. Nr 20, poz. 75), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w dziale służby "Wydział Ruchu" w rubryce 4 "Kwota uposażenia zasadniczego":
a)
wykazane przy stanowisku "starszy konstruktor rozkładów jazdy" liczby "864 - 978" zastępuje się liczbami "950 - 1093",
b)
wykazane przy stanowisku "konstruktor rozkładów jazdy" liczby "750 - 864" zastępuje się liczbami "900 - 950" i w rubryce 5 współczynnik premiowy "0,7" zastępuje się współczynnikiem "1,0";
2)
w dziale służby "Odcinki w służbie elektrotechnicznej i elektrotrakcyjnej, biura telekomunikacji i akumulatornie" w rubryce 4 "Kwota uposażenia zasadniczego" wykazane przy stanowisku "zawiadowca akumulatorni pomocniczej" liczby "750 - 864" zastępuje się liczbami "864 - 978";
3)
w dziale służby "Państwowe Koleje Linowe" w rubryce 4 "Kwota uposażenia zasadniczego" wykazane przy stanowisku "naczelnik zarządu" liczby "1.464 - 1.681" zastępuje się liczbami "1.500 - 1.800";
4)
w dziale służby "Stacje":
a)
w rubryce 4 "Kwota uposażenia zasadniczego" wykazaną przy stanowisku "zawiadowca stacji IV kl." liczbę "692" zastępuje się liczbą "750", a przy stanowisku "rachmistrz kasowy" w rubryce 4 "Kwota uposażenia zasadniczego" liczby "440 - 460" zastępuje się liczbami "500 - 550" i w rubryce 5 "Współczynnik premiowy" wstawia się liczbę "1,0",
b)
tworzy się stanowiska:
123456
1Stacjekierownik I kl. w biurze wagonowym 800 - 1.0001,0N
2kierownik II kl. w biurze wagonowym 750 - 8501,0N
3starszy rejestrator wagonów 500 - 5501,0-
4kierownik zbiornicy przelewów 8001,0N
5)
w dziale służby "Warsztaty drogowe" w rubrykach 4, 5 i 6 "Kwota uposażenia" wykazane przy stanowisku "kierownik działu planowania" liczby "806", "750", "692" zastępuje się liczbami "864", "806", "750";
6)
w dziale służby "Nasycalnia Materiałów Drzewnych" w rubryce 5 i 6 "Kwota uposażenia" wykazane przy stanowisku "kierownik sekcji personalnej" liczby "634" zastępuje się liczbami "750", w rubryce zaś 7 "Współczynnik premiowy" wykazaną przy stanowisku "kierownik składowiska drewna" liczbę "0,7" zastępuje się liczbą "1.0";
7)
dział służby "Kolejowa Straż Pożarna" otrzymuje brzmienie:
Lp.Dział służbyStanowiskoKwota uposażenia zasadniczegoWspółczynnik premiowyOznaczenie czasu pracy
123456
1Kolejowa Straż Pożarnakomendant ochrony przeciwpożarowej800 - 850-N
2kierownik ochrony przeciwpożarowej700 - 800-N
3dowódca plutonu650 - 780--
4dowódca sekcji600 - 753--
5dowódca roty550 - 700--
6starszy strażak510 - 687--
7strażak488 - 630--
8kierowca autopogotowia przeciwpożarowegootrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w regulaminie płac kierowców pojazdów mechanicznych, ich pomocników, warsztatowców i innych pracowników samochodowych, zatrudnionych w jednostce gospodarki uspołecznionej
8)
skreśla się w dziale "Służba Kolei Wąskotorowych" stanowiska objęte tytułem "Zasobownie".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kolei.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.