Zm.: rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.40.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 23 marca 1929 r.
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie z dnia 12 września 1927 r. o organizacji urzędów dróg wodnych.

Na podstawie art. 8 i 10 ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. P. P. P. Nr. 59, poz. 356) w brzmieniu art. 5 i 6 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. zmieniającej niektóre postanowienia ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglownych, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 768) oraz na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych (Dz. P. P. P. Nr. 39, poz. 283) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 12 września 1927 r., wydanem w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o organizacji urzędów dróg wodnych (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Ustęp III § 2 uzupełnia się następującemi punktami:

"2) następujące dopływy Wisły:

a) Drwęcę od Wielkiego Młyna pod Lubiczem do ujścia,

b) Czarną Wodę (Wdę) od młyna w Przechowie do ujścia,

c) Wierzycę od mostu drogowego pod Gniewem do ujścia".

2)
Dotychczasowe brzmienie § 6-go uchyla się i nadaje się temuż paragrafowi brzmienie następujące:

"§ 6. Celem ujednostajnienia robót pogłębiarskich na Wiśle, sprawować będzie inspekcję nurtu i robót pogłębiarskich w nurcie na całej Wiśle obok swych normalnych zajęć służbowych urzędnik Ministerstwa Robót Publicznych, lub urzędnik jednej z dyrekcyj dróg wodnych obejmujących Wisłę, wyznaczony przez Ministra Robót Publicznych i działający w myśl instrukcyj przez niego udzielanych".

3)
Dotychczasowe brzmienie § 9 uchyla się i nadaje się temu paragrafowi brzmienie następujące:

"§ 9. Dyrekcji dróg wodnych w Toruniu podlegają następujące zarządy dróg wodnych:

1) w Toruniu, obejmujący Wisłę od km. 684 pod Włocławkiem do km. 784 pod Karolewem i Drwęcę od Wielkiego Młyna pod Lubiczem do ujścia,

1) w Chełmnie, obejmujący Wisłę od km. 784 pod Karolewem do km. 849 i Czarną Wodę (Wdę) od młyna w Przechowie do ujścia,

3) w Tczewie, obejmujący Wisłę od km. 849 do granicy Państwa i Wierzycę od mostu kolejowego pod Gniewem do ujścia".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.