Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej. - Dz.U.1939.53.338 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.53.338

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 6 czerwca 1939 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zmianie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r. o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej.

Na podstawie art. 15 ust. (2) lit. c) ustawy z dnia 9 marca 1932 r. o Funduszu Obrotowym Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 40, poz. 364) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 12 października 1937 r., wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o pożyczkach z Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 556) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 7 ust. (1) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 7. (1) Udzielenie pożyczki za poręką jest dopuszczalne, gdy suma pożyczki nie przekracza 1.000 złotych; okres umorzenia pożyczki (§ 12) nie może w tym przypadku przekraczać 8 lat";

2)
po § 21 dodaje się nowy § 21a w brzmieniu następującym:

"§ 21a. Przy udzielaniu pożyczek oraz przy konwersji należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej na pożyczki z tego Funduszu na obszarze, na którym nie obowiązuje przymus ubezpieczenia budowli od ognia, przewidziany w art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 3, poz. 23), można zastrzegać obowiązek ubezpieczenia budowli od ognia i wskazać zakład, z którym umowa ubezpieczenia winna być zawarta. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za dopełniony, jeżeli budowle zostały we wskazanym zakładzie ubezpieczone co najmniej w 2/3 sumy oszacowania";

3)
w § 22 ust. (1) pkt 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"4) jeżeli dłużnik nie dopełni w terminie, wskazanym przy udzieleniu pożyczki, obowiązku ubezpieczenia od ognia, stosownie do § 21a".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.