§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 12 października 1929 r. w sprawie sporządzania zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.490

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.
§  1.
Ustępy drugi, trzeci i czwarty § 11 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 października 1929 r. w sprawie sporządzania zamknięć rachunkowych i sprawozdań rocznych oraz zasad szacowania pozycyj bilansowych przez prywatne zakłady ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 87, poz. 660) otrzymują następujące brzmienie:

"Jeżeli zachodzi wątpliwość, czy wykazana w bilansie wartość nieruchomości, chociaż nie przekracza ceny nabycia lub wytworzenia, odpowiada jej wartości rzeczywistej, Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń nakaże zakładowi ubezpieczeń przeprowadzenie na koszt zakładu oszacowania przez biegłych w szczególności biegłych sądowych. W razie ustalenia przez biegłych, że wartość rzeczywista nieruchomości jest niższa od wartości wykazanej w bilansie, należy w bilansie wykazać wartość nieruchomości według oceny biegłych.

Zakład ubezpieczeń może przez biegłych W szczególności biegłych sądowych dokonać przeszacowania nieruchomości celem ustalenia przyrostu wartości. W razie stwierdzenia przez biegłych, że wartość nieruchomości jest wyższa od wartości wykazanej w bilansie zakład ubezpieczeń może za zezwoleniem Państwowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń ujawnić w najbliższym bilansie w całości lub w części przyrost wartości. Nadwyżki na tej podstawie uzyskane, o ile nie zostaną użyte na pokrycie bilansowych strat, powinny być przeniesione do kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych.

Wartość nieruchomości, służących na pokrycie funduszu ubezpieczeniowego w dziale ubezpieczeń na życie, należy przyjąć do bilansu najwyżej w takiej wysokości, aby czysty dochód z nieruchomości wynosił co najmniej 5 % różnicy między wartością bilansową nieruchomości a ciążącemi na niej długami hipotecznemi i przypadającym na nią funduszem amortyzacyjnym. Jako czysty dochód z nieruchomości uważać należy dochody z nieruchomości brutto po potrąceniu kosztów administracji, podatków, opłat, amortyzacji w wysokości 1,5 % wartości budynków oraz procentów od długów hipotecznych, ciążących na nieruchomościach. W wypadkach budowy nowych domów lub nadbudowy domów należących do zakładów ubezpieczeń, Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń może dopuścić wyjątki od zasady wyrażonej w zdaniu pierwszem niniejszego ustępu".