Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.20.169

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 20 lutego 1930 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1927 r. o regulaminach zakładów opiekuńczych.

Na podstawie art. 15 oraz ustępu trzeciego art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 354) zarządzam co następuje:
§  1. Paragraf 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 października 1927 r. o regulaminach zakładów opiekuńczych (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 867) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 2. Władza nadzorcza I-ej instancji przesyła złożony regulamin zakładu opiekuńczego władzy nadzorczej II instancji do zatwierdzenia, załączając przytem swoją opinję oraz odpis statutu instytucji, do której zakład należy.

Regulamin zatwierdza władza nadzorcza I-ej instancji w następujących wypadkach:

a) gdy tą władzą jest wojewoda lub Komisarz Rządu m. st. Warszawy,

b) gdy ta władza jest jednocześnie władzą nadzorczą ostatniej instancji".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.