Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.76.522

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych za czas spędzony w służbie przy parowozie.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu pracowników kolei państwowych (Dz. Ust. R. P. № 65, poz. 430) zarządza się co następuje:
§  1. Przewidziane w punkcie A art. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 1920 r. w sprawie wynagrodzenia drużyn parowozowych za czas, spędzony w służbie przy parowozie (Dz. Ust. R. P. № 99 poz. 660) należytości godzinowe podwyższa się o 50%.
§  2. Ustęp E art. 3 powyższego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czas postoju na stacjach zwrotnych, o ile one leżą poza siedzibą służbową drużyny parowozowej i o ile postój ten nie trwa dłużej, jak 3 godziny, nie wliczając w to czasu, potrzebnego na oddanie i odbiór parowozu, określonego w art. 3 punkt A), zalicza się wynagrodzenie według stawek, przewidzianych za czas spędzony w drodze na parowozie, o ile jednak postój trwa dłużej, aniżeli 3 godziny zalicza się należytości godzinowe w następującym wymiarze:

a) jeżeli na stacji zwrotnej są koszary kolejowe (pokoje noclegowe) otrzymuje kierownik parowozu 80 fen. za godzinę, pomocnik lub palacz 60 fen. za godzinę,

b) jeżeli na stacji zwrotnej niema koszar kolejowych, należy zaliczyć te same należytości w podwójnym wymiarze.

W razie dłuższego postoju na stacji zwrotnej, trwającego conajmniej 24 godzin, zalicza się drużynie zamiast wymienionego godzinowego normalne djety.

§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą od dnia 1 czerwca 1921 r.