Zm.: rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.57.316

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 1961 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych.

Na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie uposażenia sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesorów i aplikantów sądowych (Dz. U. Nr 31, poz. 184) wprowadza się następującą zmianę:

w § 3 ust. 1 lit. g) i j) otrzymują brzmienie następujące:

"g) Prezes, wiceprezes, sędzia sądu powiatowego w grupie III, IV, V lub VI",

"j) Aplikant w grupie VIII lub IX".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości oraz Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1962 r.