Zm.: rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1961 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 379) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 8 dodaje się nowy tytuł "Dodatek żywnościowy" i § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Starszym felczerom, felczerom, pielęgniarkom, asystentkom pielęgniarskim, młodszym pielęgniarkom oraz przyuczonym pielęgniarkom zatrudnionym w zespołach lotnictwa sanitarnego, do których podstawowych obowiązków należy opieka nad chorymi w czasie lotów, przysługuje dodatek żywnościowy do uposażenia w kwocie 1.200 zł miesięcznie.";

2)
w § 10 ust. 2 oraz w § 11 ust. 1 po wyrazie "terapeutyczny" dodaje się wyraz "żywnościowy";
3)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. Dodatki za instrumentowanie, terapeutyczny i żywnościowy przysługują tylko w okresie wykonywania czynności instrumentariuszki lub czynności z zakresu masażu bądź kocowania albo w okresie odbywania lotu z chorymi bądź pozostawania w gotowości do odbywania takiego lotu. W razie zmiany charakteru zatrudnienia pracownik traci niezwłocznie prawo do dodatku."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.