Zm.: rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1961 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 74, poz. 376) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Lekarzowi i lekarzowi dentyście, który po dniu wejścia w życie rozporządzenia podejmie pracę w wiejskim ośrodku zdrowia, przysługuje przez okres dwóch lat od dnia podjęcia tej pracy dodatek terenowy w wysokości do 1.000 zł miesięcznie, jeżeli:

1) jego wymiar zatrudnienia w tym ośrodku jest nie mniejszy od określonego w § 3 ust. 1 oraz

2) zamieszkuje na terenie gromady lub osiedla, w którym położony jest ten ośrodek.

2. Wysokość dodatku terenowego dla lekarza bądź lekarza dentysty (ust. 1) ustala organ właściwy do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

3. Przez okres pobierania dodatku, o którym mowa w ust. 1 i 2, lekarzowi (lekarzowi dentyście) nie może być przyznany dodatek określony w § 10.";

2)
po § 11 dodaje się nowy tytuł "Dodatek żywnościowy" i § 11a w brzmieniu:

"§ 11a. 1. Lekarzowi zatrudnionemu w zespole lotnictwa sanitarnego, do którego podstawowych obowiązków należy opieka nad chorymi w czasie lotów, przysługuje dodatek żywnościowy do uposażenia w kwocie 1.200 zł miesięcznie.

2. W razie zatrudnienia lekarza w wymiarze mniejszym niż określony w § 3 ust. 1 pkt 2 stawkę dodatku wypłaca się przy zastosowaniu dzielnika przewidzianego w § 3 ust. 4 pkt 2.";

3)
w § 17 ust. 1 po wyrazach "za specjalizację" dodaje się wyrazy "lub dodatek żywnościowy".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Finansów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.