Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1957.1.7 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.1.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 1956 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 214 i z 1953 r. Nr 33, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W § 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109, z 1955 r. Nr 24, poz. 147 i Nr 31, poz. 187 oraz z 1956 r. Nr 28, poz. 129) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Prezydia powiatowych rad narodowych mogą przekazać prezydiom gromadzkich rad narodowych uprawnienia w zakresie częściowego zwolnienia indywidualnych gospodarstw rolnych od obowiązku dostaw zbóż (ust. 1) w granicach do 25% wysokości dostaw poszczególnego gospodarstwa."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skupu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.