Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1955.31.187 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.31.187

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1955 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 1955 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o obowiązkowych dostawach zbóż (Dz. U. z 1952 r. Nr 32, poz. 214 i z 1953 r. Nr 33, poz. 133) zarządza się, co następuje:
W § 55 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1954 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż (Dz. U. z 1954 r. Nr 28, poz. 109 i z 1955 r. Nr 24, poz. 147) wyrazy "ze zbiorów 1954 r." zastępuje ale wyrazami "ze zbiorów 1955 r.", a wyrazy "do dnia 15 lipca 1955 r." zastępuje się wyrazami "do dnia 15 lipca 1956 r.".
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu oraz zainteresowanym ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15 lipca 1955 r.