Zm.: rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.44.269

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 września 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 169 ust. 1 oraz art. 182 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 60, poz. 415, z 1952 r. Nr 42, poz. 292, z 1954 r. Nr 13, poz. 49 i Nr 36, poz. 156, z 1955 r. Nr 2, poz. 15, z 1956 r. Nr 50, poz. 220 oraz z 1960 r. Nr 28, poz. 161) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 45 otrzymuje brzmienie:

"§ 45. Organ finansowy pierwszej instancji może sam zmienić swą decyzję (główną lub incydentalną), od której wniesiono środek odwoławczy, jeżeli uzna, że wniesiony środek zasługuje w całości lub w części na uwzględnienie, a zmniejszenie zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty:

1) 30.000 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji przez organ finansowy prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat) w zakresie zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki uspołecznionej z tytułu podatków obrotowego, od operacji nietowarowych i dochodowego; przepis ten stosuje się również do różnic budżetowych, wpłat z zysku i nadwyżek środków obrotowych;

2) 10.000 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji przez organ finansowy prezydium powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat) w zakresie zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki nie uspołecznionej i ludności oraz w zakresie nie wymienionych w pkt 1 zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki uspołecznionej;

3) 750 zł - gdy chodzi o zmianę decyzji przez organ finansowy prezydium gromadzkiej rady narodowej, rady narodowej miasta nie stanowiącego powiatu lub rady narodowej osiedla w zakresie zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki nie uspołecznionej i ludności, jak również w zakresie nie wymienionych w pkt 1 zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki uspołecznionej.";

2)
w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prawomocne decyzje, na mocy których strony nabyły już prawa, mogą być uchylone lub zmienione w trybie nadzoru przez organ finansowy prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej za zgodą tych stron, jeżeli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji zmniejszenie zobowiązania podatkowego nie przekroczy kwoty:

1) 300.000 zł - gdy chodzi o uchylenie lub zmianę decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki uspołecznionej z tytułu podatków obrotowego, od operacji nietowarowych i dochodowego; przepis ten stosuje się również do różnic budżetowych, wpłat z zysku i nadwyżek środków obrotowych;

2) 50.000 zł - gdy chodzi o uchylenie lub zmianę decyzji w zakresie zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki nie uspołecznionej i ludności oraz w zakresie nie wymienionych w pkt 1 zobowiązań podatkowych podmiotów gospodarki uspołecznionej."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.