Zm.: rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.28.161

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 maja 1960 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym.

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:
W § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1951 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 60, poz. 415, z 1952 r. Nr 42, poz. 292, z 1954 r. Nr 13, poz. 49 i Nr 36, poz. 156, z 1955 r. Nr 2, poz. 15 oraz z 1956 r. Nr 50, poz. 220) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 pkt 5 dodaje się wyrazy "opłaty od środków transportowych, opłaty uzdrowiskowej od osób wykonujących świadczenia rzeczy lub usług w uzdrowiskach, obowiązanych do opłacania podatku obrotowego w myśl przepisów dla gospodarki nie uspołecznionej i opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową";
2)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Biura gromadzkich rad narodowych są właściwe rzeczowo w postępowaniu wymiarowym w sprawach podatku od posiadania psów, opłaty od rowerów, opłaty targowej, opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w uzdrowiskach dla celów wypoczynkowo-kuracyjnych oraz opłaty administracyjnej za czynności nie objęte opłatą skarbową".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.