Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.421

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 19 maja 1922 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 11 marca 1921 r. o opłatach w postępowaniu rejestrowem.

Na podstawie art. 7 przepisów przechodnich do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz. P. P. P. № 14 poz. 164) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Paragrafy 1 i 4 rozporządzenia z dnia 11 marca 1921 roku o opłatach w postępowaniu rejestrowem (Dz. U. R. P. № 25 poz. 139) otrzymują brzmienie następujące:

"§ 1. Firmy jednoosobowe uiszczają za wciągnięcie do rejestru handlowego następujące opłaty:

a) za wciągnięcie firmy (pierwszy spis):

I

kategorja

handlowa

Mk. p.

1.200

II

"

"

"

400

III

"

"

"

200

IV

"

"

"

100

I

"

przemysłowa

"

1.500

II

"

"

"

1.200

III

"

"

"

900

IV

"

"

"

600

V

"

"

"

360

VI

"

"

"

240

VII

"

"

"

100

b) za każdy następny wpis, z wyjątkiem wymienionych w ustępach c) i d) § niniejszego oraz w § 5 i 6- połowę opłaty określonej w ust. a);

c) za wpis o zmianie siedziby i wpis oddziału do rejestru zakładu głównego-2/10 tej opłaty

d) za wykreślenie firmy - 3/10 tej opłaty".

"§ 4. Spółdzielnie uiszczają za wciągnięcie do rejestru:

a)

za pierwszy wpis

mk. p.

400

b)

za wpis o zmianie statutu i za wy kreślenie firmy.

"

200

c)

za każdy inny wpis

"

100

Za wciągnięcie wzmianki o oddziale do rejestru zakładu głównego oraz za wpis zgłoszony w myśl art. 76 ust. 2 ustawy o spółdzielniach opłat się nie pobiera".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 lipca 1922 roku.