Zm.: rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.23.151

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1964 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 czerwca 1964 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych.

Na podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234) zarządza się, co następuje:
Tabelę wynagrodzeń autorskich, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie określenia wynagrodzeń oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych (Dz. U. Nr 32, poz. 190), zastępuje się tabelą wynagrodzeń autorskich, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
Ustala się umowę wzorcową o wydanie podręczników szkolnych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia, jako załącznik nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów wymienionego w § 1.
1.
Przepis § 1 stosuje się do umów zawartych po dniu 1 stycznia 1964 r. oraz umów zawartych przed tym dniem, jeśli decyzja o wydaniu dzieła zapadła po dniu 1 stycznia 1964 r.
2.
Przy zawieraniu umów o wydanie podręczników szkolnych po dniu 1 stycznia 1964 r. stosuje się umowę wzorcową, o której mowa w § 2.
Tracą moc dotychczasowe przepisy w zakresie unormowanym niniejszym rozporządzeniem.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Kultury i Sztuki oraz wszystkim ministrom (kierownikom urzędów centralnych).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Tabela wynagrodzeń autorskich

Lp.Nazwa i rodzaj dziełaNakład podstawowy w tysiącach egzemplarzyNazwa jednostkiStawki wynagrodzeń w złPostanowienia dodatkowe
123456
Dział I. Literatura społeczno-polityczna
1Literatura naukowanakład jednorazowyarkusz autorski1.500-1.750-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900
2Literatura społeczno-polityczna masowa40"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
3Literatura popularnonaukowa10"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
4Literatura popularnonaukowa masowa30"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
5Reportaż10"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
6Wybory10"150-200-350-400-450-500
7Wybory materiałów nie publikowanych bądź archiwalnych10"500-750-1.000-1.250-1.500
8Komentarze, przypisy, bibliografia, indeksnakład jednorazowy"750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400
9Wstępy i posłowia""1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700Wstęp do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz
10Tłumaczenie literatury naukowej""600-750-900-1.100
11Tłumaczenie literatury popularnonaukowej i społeczno-politycznejnakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości"450-600-750-900-1.100
12Tłumaczenie reportaży""450-600-750-900-1.000-1.100
Dział II. Literatura piękna
13Literatura piękna (proza)10arkusz autorski1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
14Literatura piękna (proza) - wydanie masowe50"2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
15Książki dla dzieci - wydanie masowe50"2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
16Nowele, szkice, eseje, opowiadania o objętości do 1 arkusza10utwór1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250Wynagrodzenie za cały utwór drukowany oddzielnie
17Opowiadania, drobne utwory (w tym satyryczne) prozą, w zbiorach różnych autorów10"300-450-600-700-800Ryczałt do 0,25 arkusza autorskiego, ponad 0,25 arkusza autorskiego według lp. 13
18Opowiadania, drobne utwory (w tym satyryczne) prozą, w zbiorach różnych autorów - wydanie masowe 50"300-450-600-700-800Ryczałt do 0,25 arkusza autorskiego, ponad 0,25 arkusza autorskiego według lp. 14
19Zbiory nowel, szkiców, opowiadań i esejów10arkusz autorski1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
20Zbiory drobnych utworów satyrycznych jednego autora10"1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
21Zbiory drobnych utworów satyrycznych jednego autora - wydanie masowe50"2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
22Nowele, szkice, opowiadania (poz. 16 i 19) - wydanie masowe50"2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
23Poezja5linijka6-8-10-12-14-16
24Drobne utwory poetyckie do 8 linijek5utwór50-100-150
25Tekst pieśninakład jednorazowy"600-800-1.000-1.200-1.400
26Poezja - wydanie masowe15linijka8-10-12-15-18-20
27Utwory sceniczne (proza)nakład jednorazowyarkusz autorski1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250
28Utwory sceniczne wierszowane"linijka6-8-10-12-14-16
29Utwory poetyckie dla dzieci15"8-10-12-13,50
30Utwory poetyckie dla dzieci - wydanie masowe50"8-10-12-15-16,50
31Drobne utwory dla dzieci (proza od 0,5 arkusza lub poezja do 150 linijek)30utwór1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce
32Drobne utwory dla dzieci (proza do 0,5 arkusza lub poezja do 150 linijek) - wydanie masowe75"1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750jak wyżej
33Komentarze, przypisy, bibliografia, teksty do albumównakład jednorazowyarkusz autorski600-750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400
34Wstępy krytyczne, przedmowy, posłowia""1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700Objętość do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz
35Antologia i wybory (proza i poezja)"jak za odpowiednią twórczość 50% wynagrodzenia
36Adaptacja i opracowanie literackienakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościarkusz autorski600-800-1.000-1.200-1.400-1.600
37Tłumaczenie literatury pięknej i dziecięcej (proza)""500-600-700-800-900-1.000-1.100W wyjątkowych wypadkach 1.200
38Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci prozą do 0,5 arkusza30utwór600-700-800-900-1.000Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce
39Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci prozą do 0,5 arkusza - wydanie masowe75"600-700-800-900-1.000jak wyżej
40Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci (poezja do 150 linijek)30"1.000-1.250-1.500-1.650-1.800jak wyżej
41Tłumaczenie drobnych utworów dla dzieci (poezja do 150 linijek) - wydanie masowe75"1.000-1.250-1.500-1.650-1.800jak wyżej
42Tłumaczenie drobnych utworów poetyckich do 8 linijek5"40-80-100jak wyżej
43Tłumaczenie literatury pięknej (proza)nakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościarkusz autorski500-600-700-800-900-1.000-1.100W wyjątkowych wypadkach 1.200
44Tłumaczenie literatury pięknej z języków orientalnych (proza)""750-900-1.000-1.200-1.350-1.450
45Tłumaczenie poezji"linijka6-8-10-12
46Tłumaczenie drobnych utworów poetyckich do 8 linijek - wydanie masowe15utwór40-100-120Dotyczy utworów drukowanych w oddzielnej książce
47Zbiory pieśni oryginalnych i tłumaczonychnakład jednorazowyjak za odpowiednią twórczość 50% wynagrodzenia
48Tłumaczenie poezji z języków orientalnychnakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczościlinijka8-10-12-14,50
49Tłumaczenie tekstu pieśninakład jednorazowyutwór400-500-600-750
Dział III. - Literatura naukowa i fachowa
50Literatura naukowanakład jednorazowyarkusz autorski1.500-1.650-1.800-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900
51Literatura popularnonaukowa oraz samoistne prace bibliograficzne10"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
52Literatura popularnonaukowa - wydanie masowe30"1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
53Literatura fachowa na poziomie uniwersyteckimnakład jednorazowy"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700
54Literatura fachowa na poziomie średnimWydawnictwa techniczne 10"1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400
Wydawnictwa gospodarcze 20
Wydawnictwa rolnicze 30
Wydawnictwa motoryzacyjne 30
Wydawnictwa radio-telewizyjne 20
55Literatura fachowa dla robotników oraz dla szkół zawodowych i technikównakład jednorazowy"1.500-1.650-1.800-2.000-2.250-2.400-2.700-2.900
56Literatura popularnonaukowaWydawnictwa gospodarcze 20"1.000-1.250-1.500-1.800-2.000-2.200
Wydawnictwa techniczne 10
Wydawnictwa rolne 100
Wydawnictwa sanitarne 50
Wydawnictwa motoryzacyjne 30
Wydawnictwa radio-telewizyjne 20
57Poradniki techniczne na poziomie inżynierskim i średnimnakład jednorazowy"1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.7001) Nakładu

podstawowego nie

stosuje się przy

dziełach zbiorowych

(art. 10 ustawy o

prawie autorskim).

Przy dziełach

zbiorowych

wynagrodzenie

ustala się jako

jednorazowe bez

względu na ilość

wydań i wielkość

nakładu.

2) Objętość do 0,5

arkusza liczy się

za 0,5 arkusza, od

0,5 arkusza do 1

arkusza liczy się

za pełny arkusz

58Poradniki techniczne popularnegospodarcze 30"1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400jak wyżej
techniczne 20
59Poradniki popularne dla rolnictwa100"1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400jak wyżej
60Zbiory prawniczenakład jednorazowy"100-200-300-400
61Adaptacja i opracowanie""400-500-600-750
62Naukowe edycje tekstów z języków antycznych i staropolskich""600-750-900-1.100
63Opracowanie tekstów z języków antycznych i orientalnych z rękopisów i starodrukównakład jednorazowyarkusz

"

1.000-1.200-1.400-1.700Stawka najniższa przy 1 przekazie, średnia przy 2-3 przekazach, stawka najwyższa powyżej 3 przekazów
64Naukowe edycje tekstów z zakresu literatury oraz zabytków językowych:""
1) wydanie fototypiczne z

wykazem błędów w druku

600-900-1.200-1.450jak wyżej
2) krytyczne wydanie

transliterowane

800-1.100-1.400-1.750jak wyżej
3) krytyczne wydanie

transkrybowane

1.000-1.300-1.600-1.950jak wyżej
65Opracowanie tekstów źródłowych historycznych""
1) drukowanych900-1.000-1.200-1.450jak wyżej
2) rękopiśmiennych1.000-1.200-1.500-1.800-2.000-2.200W zależności od trudności odczytania oraz ilości przekazów
66Komentarze, przypisy, bibliografie, teksty do albumów""600-750-900-1.250-1.500-1.800
67Przypisy, bibliografie, komentarze do dzieł naukowych""750-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.200-2.400
68Indeksy do dzieł naukowych:""
1) nazwisk i nazw geograficznych

- rzeczowe i obcojęzyczne

1.000-1.250-1.500-1.800
2) słownikowe1.800-2.000-2.200-2.400
69Wstępy krytyczne, przedmowy, posłowia do dzieł naukowych""1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.700Objętość do 0,5 arkusza liczy się za 0,5 arkusza, od 0,5 do 1 arkusza liczy się za pełny arkusz
70Tłumaczenie literatury naukowejnakład właściwy dla odpowiedniego rodzaju twórczości"600-750-900-1.100
71Tłumaczenie literatury popularnonaukowej""500-650-800-1.000
72Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie uniwersyteckim""500-750-900-1.100
73Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie średnim""500-650-800-1.000
74Tłumaczenie literatury fachowo-popularnej""450-600-750-900
75Tłumaczenie poradników technicznych na poziomie inżynierskim i średnim""500-750-900-1.100
Dział IV. - Przekłady z języka polskiego na język obcy lub z języka obcego na inny język obcy
76Tłumaczenie literatury pięknej (proza)nakład jednorazowyarkusz autorski750-1.000-1.250-1.500-1.800
77Tłumaczenie poezji"linijka8-10-12-14,50
78Tłumaczenie dzieł naukowych, popularnonaukowych i fachowych na poziomie uniwersyteckim"arkusz autorski1.000-1.250-1.500-1.800
79Tłumaczenie literatury fachowej na poziomie licealnym""750-1.000-1.250-1.400-1.500
80Tłumaczenie tekstu pieśni"utwór500-600-800-1.000
Dział V. - Słowniki. Samouczki. Encyklopedie
81Słowniki terminologii (zawierające definicje):

a) za definicję pojęcia

b) za przekład definicji na

język obcy

c) za przekład definicji na

język polski

nakład jednorazowydefinicja

"

"

10-15-20-22

7,50-10-15-17

5-7,50-10-12,50-13-14

Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu
82Słowniki techniczne z językiem wyjściowym obcym:"1) jak wyżej
a) za termin wyjściowy obcy (z

podaniem źródła)

termin1,50-2,202) Za uzupełnienie

materiału stawki

mogą być

podwyższone do 100%

b) za termin wyjściowy obcy (z

wypisem ze źródła)

"2,50-3,30
c) za polski odpowiednik (bez

podania źródła)

odpowiednik1,50-1,70
d) za polski odpowiednik (z

podaniem źródła)

"2-2,20
e) za odpowiednik w innym języku

obcym (z podaniem źródła)

"2-2,80
f) za odpowiednik w innym języku

obcym (z wypisem ze źródła)

"3-3,90
83Słowniki techniczne z językiem wyjściowym polskim:"
a) za termin wyjściowy (z

podaniem źródła)

termin1,50-1,70
b) za termin wyjściowy (z

wypisem ze źródła)

"2,50-2,80jak wyżej
c) za odpowiednik w języku obcym

(z podaniem źródła)

odpowiednik2-2,80
d) za odpowiednik w języku obcym

(z wypisem ze źródła)

"3-3,90
e) za kartę terminologiczną

opracowaną źródłowo z

kartoteki

obcojęzyczno-polskiej

karta1-1,70
84Krytyczny wybór kart terminologicznych do innych słownikówpozycja analizowana0,25-0,60Wynagrodzenie jednorazowe
85Słowniki języka polskiego50arkusz autorski2.300-2.500-2.600-2.860Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu
86Słowniki ogólne dwujęzycznenakład jednorazowy do 50 tysięcy egzemplarzy"1.800-2.000-2.300-2.500-2.700-2.970
87Samouczki języków obcychnakład jednorazowy"1.800-2.000-2.200-2.420
88Encyklopedie, leksykony, słowniki encyklopedyczne""

wiersz

2.400-3.600-3.960

3-5

Nakładu podstawowego nie stosuje się przy dziełach zbiorowych (art. 10 ustawy o prawie autorskim). Przy dziełach zbiorowych wynagrodzenie ustala się jako jednorazowe bez względu na ilość wydań i wielkość nakładu.
Dział VI. - Podręczniki
89Podręczniki dla szkół wyższychnakład jednorazowyarkusz autorski1.500-1.800-2.100-2.550
90Skrypty dla szkół wyższych drukowane i powielane""700-800-900-1.100
91Podręczniki języków obcych dla szkół wyższychnakład jednorazowy"1.500-1.750-2.000-2.400
92Słowniczki-objaśnienia leksykograficzne, gramatyczne i inne w podręcznikach języków obcych dla szkół wyższych""800-1.000-1.250-1.500-1.800
93Tłumaczenia podręczników uniwersyteckich""600-750-900-1.100
94Fragmenty prozy i poezji w czytankach polskich (utwory nie publikowane, przedruki)""jak za odpowiedni rodzaj twórczości 50% wynagrodzenia
95Skrypty dla szkół zawodowych i ogólnokształcących stopnia licealnego""500-650-800
96Podręczniki dla szkół podstawowych:Za podręczniki dla szkół dla pracujących wynagradza się jak za podręczniki do szkół ogólnokształcących w odpowiednich klasach i przedmiotach według stawek podwyższonych o 25% przy nakładzie jednorazowym.
Klasa I
- Elementarz200podręcznik8.400-10.500-12.000
- Ćwiczenia elementarzowe200"3.600-4.500-5.000
- Arytmetyka200"6.750-8.100-9.000-10.800-12.000
- Śpiewnik200"2.250-2.700-3.000-3.600-4.000
Klasa II
- Czytanki200"4.500-6.000-7.000
- Język polski200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
- Podręcznik łączny200"10.500-12.600-14.000-16.800
- Arytmetyka200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Śpiewnik200"2.250-2.700-3.000-3.600-4.000
Klasa III
- Czytanki200"4.500-6.000-7.000
- Język polski200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
- Podręcznik łączny200"10.500-12.600-14.000-16.800
- Arytmetyka200"8.250-9.900-11.000-13.200-14.500
- Przyroda200"4.500-5.400-6.000-7.200-8.500
- Śpiewnik200"2.250-2.700-3.000-3.600-4.000
Klasa IV
- Czytanki200"5.400-7.200-8.500
- Język polski200"4.500-5.400-6.000-7.200-8.500
- Podręcznik łączny200"12.750-15.300-17.000-20.400
- Geografia200"4.500-5.400-6.000-7.200-8.500
- Przyroda200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.500
- Arytmetyka200"9.000-10.800-12.000-14.400-16.000
- Śpiewnik200"3.000-3.600-4.000-4.800-5.400
Klasa V
- Wypisy200"5.850-7.800-9.100
- Język polski200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.800
- Podręcznik łączny200"14.250-17.100-19.000-22.800
- Język rosyjskijednorazowy"5.650-6.750-9.000-10.500
- Historia200"4.500-5.400-6.000-7.200-8.500
- Geografia200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.500
- Przyroda200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.500
- Matematyka200"9.375-11.250-12.500-15.000-16.500
- Śpiewnik200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
Klasa VI
- Wypisy200"5.850-7.800-9.100
- Język polski200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.800
- Podręcznik łączny200"14.250-17.100-19.000-22.800
- Język rosyjskijednorazowy"6.600-7.900-10.500-12.000
- Język angielski""6.100-7.350-9.750-13.000
- Język francuski""6.100-7.350-9.750-13.000
- Język niemiecki""6.100-7.350-9.750-13.000
- Historia200"5.320-6.300-7.000-8.400-9.500
- Geografia200"5.320-6.300-7.000-8.400-9.500
- Zoologia200"5.320-6.300-7.000-8.400-9.500
- Matematyka200"10.500-12.600-14.000-16.800-18.500
- Fizyka200"5.320-6.300-7.000-8.400-9.500
- Śpiewnik200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
Klasa VII
- Wypisy200"6.300-8.400-9.800
- Język polski200"5.320-6.300-7.000-8.400-9.800
- Język rosyjskijednorazowy"7.500-9.000-12.000-13.500
- Język angielski""7.000-8.400-11.200-15.000
- Język francuski""7.000-8.400-11.200-15.000
- Język niemiecki""7.000-8.400-11.200-15.000
- Historia200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Geografia200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Matematyka200"10.500-12.600-14.000-16.800-18.500
- Fizyka200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Chemia200"4.500-5.400-6.000-7.200-8.500
- Przyroda200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Śpiewnik200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
Klasa VIII
- Wypisy polskie200"6.750-9.000-10.500
- Język polski200"5.250-6.300-7.000-8.400-9.800
- Język rosyjskijednorazowy"7.500-9.000-12.000-13.500
- Język angielski""7.500-9.000-12.000-16.000
- Język francuski""7.500-9.000-12.000-16.000
- Język niemiecki""7.500-9.000-12.000-16.000
- Historia200"6.375-7.650-8.500-10.200-11.500
- Geografia200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Matematyka200"13.500-16.200-18.000-21.600-24.000
- Fizyka200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Chemia200"5.625-6.750-7.500-9.000-10.000
- Przyroda200"6.000-7.200-8.000-9.600-10.500
- Śpiewnik200"3.750-4.500-5.000-6.000-7.000
- Wychowanie obywatelskie200"6.000-7.200-8.000-9.600-12.000
97Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących stopnia licealnego, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół przysposobienia rolniczego i innych typów szkół zawodowych.
Klasa I
- Wypisy z literatury polskiej50"4.800-6.000-7.000
- Historia literatury polskiej50"9.600-12.000-13.800-15.600-21.000
- Gramatyka50"4.800-6.000-6.900-7.800-10.000
- Język rosyjskijednorazowy"11.250-13.500-15.750-16.500
- Język angielski""11.250-13.500-15.750-19.700
- Język francuski""11.250-13.500-15.750-19.700
- Język niemiecki""11.250-13.500-15.750-19.700
- Język łaciński""11.250-13.500-15.750-19.700
- Historia50"9.600-12.000-13.800-15.600-21.000
- Geografia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Matematyka50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Fizyka50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
- Chemia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
Klasa II
- Wypisy z literatury polskiej50"6.600-8.250-10.500
- Historia literatury polskiej50"8.800-11.000-12.650-14.300-19.000
- Język polski50"4.800-6.000-6.900-7.800-10.000
- Język rosyjskijednorazowy"11.250-13.500-15.750-16.500
- Język angielski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język francuski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język niemiecki""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język łaciński""12.500-15.000-17.500-21.900
- Historia50"9.600-12.000-13.800-15.600-21.000
- Geografia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Matematyka50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Fizyka50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
- Chemia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
Klasa III
- Wypisy z literatury polskiej50"7.200-9.000-11.400
- Historia literatury polskiej50"6.400-8.000-9.200-10.400-15.000
- Język ojczysty50"5.600-7.000-8.050-9.100-11.500
- Język rosyjskijednorazowy"12.500-15.000-17.500-18.500
- Język angielski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język francuski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język niemiecki""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język łaciński""12.500-15.000-17.500-21.900
- Historia50"11.200-14.000-16.100-18.200-23.000
- Geografia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Matematyka50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Fizyka50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
- Chemia50"8.000-10.000-11.500-13.000-16.000
- Przyroda (higiena)50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
Klasa IV liceum oraz klasa IV i klasa V technikum
- Język polski50"12.800-16.000-18.400-20.800-26.000
- Język rosyjskijednorazowy"12.500-15.000-17.500-18.500
- Język angielski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język francuski""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język niemiecki""12.500-15.000-17.500-21.900
- Język łaciński""12.500-15.000-17.500-21.900
- Historia50"12.800-16.000-18.400-20.800-26.000
- Matematyka50"6.400-8.000-9.200-10.400-13.000
- Fizyka z astronomią50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
- Przyroda50"9.600-12.000-13.800-15.600-19.500
- Propedeutyka filozofii50"96.00-12.000-13800-15.600-22.000
- Nauka o społeczeństwie i

wychowanie obywatelskie

50"80.00-10.000-11.500-13.000-20.000
98Podręczniki dla liceów pedagogicznych
Klasa III
- Historia wychowaniajednorazowy"15.000-18.000-21.000-24.000-28.800
- Wypisy z historii wychowania""7.200-9.000-10.800
- Psychologia""15.000-18.000-21.000-24.000-28.800
Klasa IV
- Psychologia""15.000-18.000-21.000-24.000-28.800
- Pedagogika""20.000-24.000-28.000-32.000-38.400
- Metodyka nauczania

początkujących

""12.500-15.000-17.500-20.000-24.000
Klasa V
- Historia wychowania""18.750-22.500-26.250-30.000-36.000
- Wypisy z historii wychowania""8.400-10.500-12.600
- Pedagogika""20.000-24.000-28.000-32.000-38.400
- Metodyka nauczania początkujących""15.000-18.000-21.000-24.000-28.800
99Podręczniki fachowe dla szkół zawodowych
1) Mechanika techniczna dla

szkół budowlanych

20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
2) Mechanika techniczna dla

pracujących część I

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
3) Mechanika techniczna dla

pracujących część II

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
4) Mechanika techniczna dla

technikum

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
5) Materiałoznawstwo dla szkół

rzemiosł budowlanych

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
6) Materiałoznawstwo instalacji

budowlanych

20"10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
7) Materiałoznawstwo dla

zasadniczych szkół zawodowych

elektrycznych

20"11.600-14.500-18.125-21.750-26.100
8) Materiałoznawstwo elektryczne

dla technikum

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
9) Materiałoznawstwo dla

metalowców

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
10) Materiałoznawstwo drogowe20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
11) Materiałoznawstwo ceramiczne20"6.800-8.500-10.625-12.750-15.300
12) Materiałoznawstwo szklarskie20"96.00-12.000-15.000-18.000-21.600
13) Materiałoznawstwo odzieżowe20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
14) Materiałoznawstwo

włókiennicze

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
15) Materiałoznawstwo przemysłu

drzewnego

20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
16) Materiałoznawstwo

włókiennicze

20"10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
17) Materiałoznawstwo skórzane20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
18) Materiałoznawstwo

futrzarskie

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
19) Zarys materiałoznawstwa

poligraficznego

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
20) Budownictwo ogólne20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
21) Zarys budownictwa ogólnego20"10.000-12.500-15.625-18.750-22.500
22) Budownictwo wodne, regulacja

rzek

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
23) Budownictwo wodne, budowle

wodne

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
24) Budownictwo dla techników

leśnych

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
25) Statyka budowli z

wytrzymałością materiałów

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
26) Zarys elektrotechniki dla

szkół nieelektrycznych

20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
27) Podstawy elektrotechniki dla

technikum część I

20"23.200-29.000-36.250-43.500-52.200
28) Podstawy elektrotechniki dla

technikum część II

20"17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
29) Elektrotechnika dla

techników nieelektrycznych

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
30) Elektrotechnika dla

zasadniczych szkół

zawodowych elektrycznych

20"20.800-26.000-32.500-39.000-46.800
31) Elektrotechnika i

elektryfikacja rolnictwa

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
32) Maszynoznawstwo z częściami

dla techników

niemechanicznych

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
33) Maszynoznawstwo dla

zasadniczych szkół

zawodowych

20"12.400-15.500-19.375-23.250-27.900
34) Maszynoznawstwo dla

techników mechanicznych

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
35) Zarys maszynoznawstwa

rolniczego część I

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
36) Zarys maszynoznawstwa

rolniczego część II

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
37) Maszynoznawstwo leśne20"16.800-21.000-26.250-31.500-37.800
38) Maszynoznawstwo dla leśników20"56.000-70.000-87.500-10.500-12.6000
39) Części maszyn (dla

pracujących)

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
część I
40) Części maszyn (dla

pracujących)

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
część II
41) Części maszyn20"17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
42) Zarys mechaniki technicznej20"5.600-7.000-8.750-10.500-12.600
43) Mechanika budowli część I20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
44) Mechanika budowli część II20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
45) Mechanika i wytrzymałość

materiałów

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
46) Pasowanie i pomiary20"15.200-19.000-23.750-28.500-34.200
47) Zarys technologii metali20"8.800-11.000-13.750-16.500-19.800
48) Technologia metali część I20"16.400-20.500-25.625-30.750-36.900
49) Technologia metali część II20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
50) Technologia metali część III20"13.200-16.500-20.625-24.750-29.700
51) Technologia metali dla

technikum mechanizacji

rolnictwa

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
52) Ślusarstwo część I20"80.00-10.000-12.500-15.000-18.000
53) Ślusarstwo część II20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
54) Ślusarstwo część III20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
55) Zarys termodynamiki20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
56) Termodynamika techniczna20"16.800-21.000-26.250-31.500-37.800
57) Wytrzymałość materiałów dla

techników

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
58) Przepisy ruchu drogowego20"6.400-8.000-10.000-12.000-14.400
59) Podstawy mikrobiologii20"10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
60) Surowce podstawowe w

przemyśle mięsnym

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
61) Mikrobiologia techniczna20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
62) Podstawy biochemii przemysłu

spożywczego

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
63) Zasady żywienia20"14.000-17.500-21.875-26.250-31.500
64) Surowce przemysłu

spożywczego

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
65) Towaroznawstwo dla szkół

gospodarczych część I

20"11.600-14.500-18.125-21.700-26.100
66) Towaroznawstwo dla szkół

gospodarczych część II

20"16.800-21.000-26.250-31.500-37.800
67) Rachunki zawodowe dla szkół

gospodarczych

20"9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
68) Towaroznawstwo piekarskie i

cukiernicze

20"19.200-24.000-30.000-36.000-43.200
69) Towaroznawstwo zbożowe z

pracownią

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
70) Towaroznawstwo artykułów

przemysłowych dla sprzedawcy

20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
71) Towaroznawstwo artykułów

przemysłowych

20"20.800-26.000-32.500-39.000-46.800
72) Towaroznawstwo artykułów

spożywczych dla sprzedawcy

20"19.200-24.000-30.000-36.000-43.200
73) Towaroznawstwo artykułów

spożywczych

20"19.200-24.000-30.000-36.000-43.200
74) Towaroznawstwo dla

technikum rachunkowości

rolnej

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
75) Towaroznawstwo drzewne20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
76) Materiały pomocnicze w

przemyśle spożywczym

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
77) Zasady żywienia20"10.000-17.500-21.875-26.250-31.500
78) Pisanie na maszynie20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
79) Ekonomika przedsiębiorstw

przemysłowych dla techników

przemysłowych

20"17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
80) Ekonomika handlu część I,

II i III

20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
81) Ekonomika przedsiębiorstw

przemysłowych dla techników

ekonomicznych część I, II i

III

20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
82) Ekonomika i organizacja

gospodarstw rolnych

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
83) Ekonomika i organizacja

gospodarstw ogrodniczych

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
84) Ekonomika i organizacja

gospodarstw rolnych dla

technikum mechanizacji

rolnictwa

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
85) Technologia wybranych gałęzi

produkcji część I, II i III

20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
86) Organizacja i technika

handlu część I, II i III

20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
87) Finanse20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
88) Ekonomia polityczna20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
89) Ekonomia polityczna dla

technikum rachunkowości

rolnej

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
90) Zasady księgowości dla

techników

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
91) Zasady księgowości dla

zasadniczych szkół

zawodowych

20"10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
92) Podstawy księgowości

rolniczej

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
93) Rachunkowość państwowych

gospodarstw rolnych

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
94) Rachunkowość spółdzielni

produkcyjnych

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
95) Rachunkowość przedsiębiorstw

mechanizacji rolnictwa

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
96) Korespondencja biurowa20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
97) Stenografia20"80.00-10.000-12.500-15.000-18.000
98) Arytmetyka gospodarcza

część I

20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
99) Arytmetyka gospodarcza

część II

20"7.600-9.500-11.875-14.250-17.100
100) Arytmetyka gospodarcza dla

pracujących część I

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
101) Arytmetyka gospodarcza dla

pracujących część II

20"10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
102) Arytmetyka gospodarcza i

pomiary rolnicze

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
103) Biurowość i korespondencja

dla technikum rachunkowości

rolnej

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
104) Gospodarka przedsiębiorstw20"7.920-9.900-12.375-14.850-17..820
105) Wybrane zagadnienia z prawa20"1.200-16.500-20.625-24.750-29.700
106) Wiadomości prawne dla

technikum rachunkowości

rolnej

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
107) Wybrane przepisy prawa dla

techników

wodno-melioracyjnych

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
108) Rysunek zawodowy dla szkół

górniczych

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
109) Rysunek zawodowy dla

zasadniczych szkół

zawodowych drzewnych

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
110) Rysunek techniczny dla I i

II klas techników

20"15600-19500-24375-29250-35100
111) Rysunek i zagadnienia

plastyczne w krawiectwie

20"96.00-12.000-15.000-18.000-21.600
112) Rysunek zawodowy dla szkół

włókienniczych

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
113) Rysunek zawodowy dla

zasadniczych szkół

zawodowych

20"11.200-14.000-17.500-21.000-25.200
114) Rysunek zawodowy i czytanie

planów

20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
115) Rysunek dla zasadniczych

techników zawodowych

elektrycznych

20"8.800-11.000-13.750-16.500-19.800
116) Rysunek techniczny dla

szkół wodno-melioracyjnych

20"4.000-5.000-6.250-7.500-9.000
117) Rysunek techniczny dla

techników leśnych

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
118) Zarys higieny i

bezpieczeństwa pracy

20"6.400-8.000-10.000-12.000-14.400
119) Bezpieczeństwo i higiena

pracy w przemyśle

20"6.800-8.500-10.625-12.750-15.300
120) Bezpieczeństwo i higiena

pracy w rolnictwie

20"4.800-6.000-7.500-9.000-10.800
121) Botanika dla techników

rolniczych

20"27.200-34.000-42.500-51.000-61.200
122) Botanika dla techników

leśnych

20"24.800-31.000-38.750-46.500-55.800
123) Botanika łąkarska20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
124) Zoologia dla techników

rolniczych

20"20.000-250.00-31.250-37.500-45.000
125) Zoologia dla techników

leśnych

20"26.000-33.000-41.250-49.500-59.400
126) Zoologia leśna20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
127) Anatomia, fizjologia i

patologia zwierząt

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
128) Choroby wewnętrzne zwierząt20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
129) Choroby zakaźne i inwazyjne

zwierząt

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
130) Położnictwo i inseminacja

dla techników

weterynaryjnych

20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
131) Chirurgia i ortopedia dla

techników weterynaryjnych

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
132) Chemia dla techników

rolniczych

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
133) Mechaniczna technologia

drewna

20"48.000-61.000-76.250-91.500-109.800
134) Chemiczna technologia

drewna

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
135) Ciągniki techniczne i

samochody

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
136) Narzędzia i maszyny

rolnicze

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
137) Naprawa maszyn rolniczych20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
138) Naprawa ciągników

rolniczych

20"12.800-16.000-20.000-24.000-28.800
139) Eksploatacja ciągników i

maszyn rolniczych

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
140) Wiadomości z ogrodnictwa20"22.400-28.000-35.000-42.000-50.400
141) Wiadomości z rolnictwa20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
142) Wiadomości z miernictwa20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
143) Mechanizacja robót

wodno-melioracyjnych

20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
144) Mechanizacja rolnictwa20"9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
145) Mechanizacja ogrodnictwa20"17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
146) Organizacja dla techników

mechanizacji rolnictwa

20"80.00-10.000-12.000-15.000-18.000
147) Wskaźnik do urządzenia

gospodarstwa rolnego

20"4.800-6.000-7.500-9.000-10.800
148) Schemat projektu urządzenia

gospodarstwa rolnego

20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
149) Organizacja robót i

kosztorysowanie dla

techników

wodno-melioracyjnych

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
150) Organizacja służby

weterynaryjnej

20"4.000-5.000-6.250-7.500-9.000
151) Administracja leśna20"80.00-10.000-12.500-15.000-18.000
152) Pomelioracyjne

zagospodarowanie użytków

zielonych

20"9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
153) Technika i organizacja

nasiennictwa

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
154) Ewolucjonizm20"6.400-8.000-10.000-12.000-14.400
155) Hodowla zwierząt t. I20"32.000-40.000-50.000-60.000-72.000
156) Hodowla zwierząt t. II20"28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
157) Hodowla zwierząt t. III20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
158) Ogólna uprawa roślin t. I20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
159) Ogólna uprawa roślin t. II20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
160) Szczegółowa uprawa roślin

t. I

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
161) Szczegółowa uprawa roślin

t. II

20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
162) Uprawa roślin dla techników

wodno-melioracyjnych

20"96.00-12.000-15.000-18.000-21.600
163) Hodowla roślin20"14.400-18.000-22.500-27.000-32.400
164) Uprawa i użytkowanie łąk i

pastwisk

20"19.200-24.000-30.000-36.000-43.200
165) Użytkowanie lasu20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
166) Urządzanie lasu20"32.000-40.000-50.000-60.000-72.000
167) Urządzenie lasu20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
168) Hodowla lasu20"22.400-28.000-35.000-42.000-50.400
169) Ogólne wiadomości o

użytkowaniu lasu,

transporcie i przemyśle

leśnym

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
170) Ochrona lasu20"28.000-35.000-37.500-52.500-63.000
171) Ochrona roślin20"9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
172) Sadownictwo20"32.000-40.000-50.000-60.000-72.000
173) Szkółkarstwo20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
174) Warzywnictwo t. I20"20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
175) Warzywnictwo t. II20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
176) Kwiaciarstwo20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
177) Tereny zielone20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
178) Drzewoznawstwo20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
179) Gleboznawstwo20"9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
180) Eksploatacja torfu20"4.800-6.000-7.500-9.000-10.800
181) Genetyka20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
182) Łowiectwo20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
183) Nauka o środowisku leśnym20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
184) Pomiar drzew i drzewostanów20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
185) Miernictwo20"18.400-23.000-28.750-34.500-41.400
186) Miernictwo

wodno-melioracyjne

20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
187) Nauka o drewnie20"13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
188) Melioracje20"24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
189) Wodociągi i kanalizacje20"28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
190) Roboty ziemne i drogi

gruntowe

20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
191) Melioracje łąk i pastwisk20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
192) Podstawy energetyki20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
193) Transport leśny20"12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
194) Hydrologia20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
195) Hydraulika20"80.00-10.000-12.500-15.000-18.000
196) Statyka i żelbetnictwo20"16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
197) Administracja i

rachunkowość

20"20.000-25.000-31.350-37.500-45.000
198) Farmakologia20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
199) Zbieranie i preparowanie

owadów

20"2.400-3.000-3.750-4.500-5.400
200) Zadania matematyczne o

tematyce rolniczej

20"4.800-6.000-7.500-9.000-10.800
201) Zbiór zadań z matematyki

dla techników lesnych

20"8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
202) Anatomia i fizjologiajednorazowy"36.000-45.000-56.250-67.500-81.000
203) Repetytorium z anatomii i

fizjologii

""9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
204) Zarys chemii ogólnej""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
205) Biochemia""16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
206) Chemia farmaceutyczna""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
207) Farmakologia i receptura""27.200-34.000-42.500-51.000-61.200
208) Farmacja stosowana

(technika przyrządzania

leków)

""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
209) Patologia""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
210) Mikrobiologia i

parazytologia

""24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
211) Higiena""25.600-32.000-40.000-48.000-57.600
212) Zarys chorób wewnętrznych""28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
213) Choroby dzieci""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
214) Rozwój fizyczny dziecka""6.400-8.000-10.000-12.000-14.400
215) Chirurgia""24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
216) Choroby psychiczne i

pielęgniarstwo

psychiatryczne

""13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
217) Podręcznik położnictwa""28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
218) Ćwiczenia na fantomie

położniczym

""10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
219) Choroby kobiece""16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
220) Choroby nosa, gardła i uszu""80.00-10.000-12.500-15.000-18.000
221) Choroby oczu""8.000-10.000-12.500-15.000-18.000
222) Choroby zakaźne""17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
223) Nauka o gatunkach

(desmurgia)

""10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
224) Praca instrumentariuszki

na sali operacyjnej

""25.600-32.000-40.000-48.000-57.600
225) Choroby skóry""13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
226) Protetyka stomatologiczna

(technika laboratoryjna)

""44.000-55.000-68.750-82.500-99.000
227) Technika histologiczna -

histologia i histopatologia

""24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
228) Promienie X i ich

zastosowanie w medycynie

""18.400-23.000-28.750-34.500-41.400
229) Metodyka i technika badania

rentgenowskiego

""22.400-28.000-35.000-42.000-50.400
230) Radioterapia""9.600-12.000-15.000-18.000-21.600
231) Fizykoterapia""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
232) Terapia zajęciowa""28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
233) Pielęgniarstwo

rehabilitacyjne

""13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
234) Zasady pielęgniarstwa""21.600-27.000-33.750-40.500-48.600
235) Pielęgniarstwo

specjalistyczne

""28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
236) Pielęgniarstwo w otwartej

opiece zdrowotnej

""12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
237) Technika zabiegów

pielęgniarskich

""7.200-9.000-11.250-13.500-16.200
238) Pielęgniarstwo noworodka""10.400-13.000-16.250-19.500-23.400
239) Pielęgniarstwo położnicze

dla położnych

""17.600-22.000-27.500-33.000-39.600
340) Neurologia i pielęgniarstwo

neurologiczne

""13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
241) Podręcznik dla opiekunek

dziecięcych

""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
242) Zasady i technika pracy

asystentek pielęgniarskich

""16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
243) Podręcznik dla higienistek

szkolnych

""25.600-32.000-40.000-48.000-57.600
244) Historia pielęgniarstwa""13.600-17.000-21.250-25.500-30.600
245) Podręcznik instruktora

sanitarnego

""42.400-53.000-66.250-79.500-95.400
246) Przepisy dietetyki

praktycznej

""32.000-40.000-50.000-60.000-72.000
247) Zarys nauki o żywieniu""24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
248) Organizacja ochrony zdrowia

i zabezpieczenie społeczne

""15.200-19.000-23.750-28.500-34.200
249) Narzędzia lekarskie, sprzęt

sanitarny i inne artykuły

medyczne (towaroznawstwo

sanitarne)

""21.600-27.000-33.750-40.500-48.600
250) Podręcznik

elektrokardiografii

technicznej

""12.000-15.000-18.750-22.500-27.000
251) Język łaciński""21.600-27.000-33.750-40.500-4.8600
252) Język rosyjski""16.000-20.000-25.000-30.000-36.000
253) Język angielski""28.000-35.000-43.750-52.500-63.000
254) Język niemiecki""18.400-23.000-28.750-34.500-41.400
255) Ratownictwo i postępowanie

z chorym

""20.000-25.000-31.250-37.500-45.000
256) Wyszkolenie

wojskowo-medyczne

""24.000-30.000-37.500-45.000-54.000
257) Pierwsza pomoc w ostrych

zatruciach

""96.00-12.000-15.000-18.000-21.600

ZAŁĄCZNIK Nr 2

"Załącznik Nr 5.

UMOWA WYDAWNICZA O WYDANIE PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

Dnia ...... w ...... pomiędzy ......, zwanym w dalszym ciągu tej umowy "wydawcą", a ob. ........., zwanym w dalszym ciągu tej umowy "autorem", została zawarta umowa następującej treści:

§  1.
Autor zobowiązuje się napisać (oświadcza, że napisał) dzieło pt. ...... objętości około ...... arkuszy autorskich licząc 40.000 znaków drukarskich za jeden arkusz autorski prozy lub 700 wierszy poezji lub 3.000 cm2 ilustracji w druku.

Tytuł dzieła może być zmieniony w porozumieniu z wydawcą.

§  2.
Autor oświadcza, że prawa wydawnicze do tego dzieła nie są przez niego ani jego następców w niczym ograniczone, przenosi na wydawcę wyłączne prawo wydawania tego dzieła drukiem w formie książkowej i zobowiązuje się dostarczyć maszynopis dzieła w ...... egzemplarzach oraz materiał ilustracyjny w terminie do dnia ......
§  3.
Dzieło będące przedmiotem niniejszej umowy powinno być wykonane z zachowaniem stosowanych przez wydawcę wytycznych dla autorów, a w szczególności odpowiadać następującym warunkom:
1)
opracowanie powinno odpowiadać:
a)
wymaganiom programu .........,
b)
treści złożonego konspektu .........;
2)
własny materiał ilustracyjny autora powinien być przygotowany w postaci nadającej się do opracowania graficznego w celach reprodukcyjnych i dostarczony w ...... egzemplarzach;
3)
dzieło powinno zawierać spis treści, spis rysunków, spis tablic, skorowidze: alfabetyczny, rzeczowy, chronologiczny, indeks nazwisk, wykaz określeń, wykaz skrótów, wykaz literatury, żywą paginę maszynopisu;
4)
autor obowiązany jest dokonać wyboru i oceny potrzebnych do dzieła ilustracji (fotografii i rysunków obcych).
§  4.
Maszynopis powinien być wykonany na papierze piśmiennym A4 jednostronnie z interlinią i marginesem szerokości około 3 cm z lewej i 1 cm z prawej strony i zawierać 31 wierszy (65 znaków w wierszu) na stronie maszynopisu.

Do maszynopisu powinny być dołączone pisemne wyjaśnienia niezbędne do należytego przygotowania dzieła (tekstu, materiału ilustracyjnego itp.) do druku i do jego wydania oraz mogą być dołączone uwagi autora dotyczące pożądanej wysokości nakładu i sposobu wydania dzieła (układ graficzny, szata zewnętrzna itp.); zasada ta ma analogiczne zastosowanie do materiału ilustracyjnego i rysunkowego autora. W razie dostarczenia maszynopisów w ilości mniejszej, niż to przewiduje § 2 umowy, albo gdy z winy autora zachodzi konieczność przepisania na maszynie całości lub części, koszty przepisania obciążają autora.

§  5.
Wysokość nakładów poszczególnych wydań oraz ich liczbę, sposób wydania i cenę katalogową egzemplarza ustala wydawca.
§  6.
1.
Wynagrodzenie autora za przeniesienie praw wydawniczych na wydawcę strony ustaliły ryczałtowo na zł ...... za jeden nakład podstawowy ...... egzemplarzy, bez względu na objętość w arkuszach autorskich.

Wynagrodzenie to zostanie wypłacone w sposób następujący:

a)
do ......% całości wynagrodzenia umownego ...... w ciągu dni 15 od dnia podpisania umowy wydawniczej,
b)
50% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia przyjęcia tekstu przez wydawcę z potrąceniem zaliczki wypłaconej zgodnie z lit. a),
c)
40% wynagrodzenia w ciągu 15 dni od dnia podpisania do druku całości dzieła,
d)
10% wynagrodzenia w ciągu jednego miesiąca od dnia przystąpienia do rozpowszechniania dzieła.

Wynagrodzenie autora obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem pracy i dostarczeniem maszynopisu z własnym materiałem ilustracyjnym i wyjaśnieniami, dokonanie wyboru oraz oceny potrzebnych ilustracji: fotografii i rysunków obcych (§§ 3 i 4) oraz przeprowadzenie jednej korekty autorskiej.

2.
Wysokość i zasady wynagrodzenia autora za następne nakłady podstawowe i wznowienia dzieła strony ustaliły zgodnie z ogólnymi zasadami zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł literackich, naukowych i zawodowych (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. - (Dz. U. Nr 32, poz. 190).
§  7.
Oprócz wynagrodzenia autor otrzyma ...... egzemplarzy autorskich nie przeznaczonych do sprzedaży. Egzemplarzy tych nie wlicza się do nakładu podstawowego, ustalonego dla określenia wynagrodzenia autora.
§  8.
Wydawcy przypisuje prawo wykonania bez wynagrodzenia ...... egzemplarzy przeznaczonych na cele rozpowszechnienia i propagandy dzieła oraz na uzupełnienie braków, defektów itp. zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234).
§  9.
Wydawca obowiązany jest pisemnie zawiadomić autora o przybliżonym terminie korekty autorskiej. Autor po otrzymaniu zawiadomienia powinien niezwłocznie zawiadomić wydawcę, czy korektę przeprowadzi osobiście, czy też upoważnia do jej przeprowadzenia osobę trzecią. W tym ostatnim wypadku autor podaje imię, nazwisko i adres upoważnionego. W razie niewykonania korekty przez autora lub osobę przez niego upoważnioną wydawca może powierzyć wykonanie korekty osobie przez siebie wybranej. Autor lub jego zastępca obowiązani są wykonać korektę oraz dostarczyć tekst wydawcy w sposób przez niego wskazany. Przeprowadzenie i zwrot korekty powinny nastąpić w terminie nie dłuższym niż jeden dzień na jeden arkusz druku; termin zwrotu liczy się od dnia następnego po otrzymaniu przez autora tekstu do korekty. Autor przyjmuje do wiadomości, że wydawca obowiązany jest do wypłacenia kar umownych drukarni za przetrzymanie korekty i zobowiązuje się wynagrodzić wydawcy szkodę, jaka może powstać z powodu przekroczenia tych terminów przez autora lub upoważnioną przez niego osobę.
§  10.
Autor ponosi koszty zmian dokonanych przez niego w dziele po rozpoczęciu składania, jeśli koszt wywołany zmianą przekracza 3% złożonego materiału, a zmiany nie są następstwem okoliczności niezależnych od autora.
§  11.
Jeżeli autor nie dostarczy dzieła w terminie przewidzianym niniejszą umową, wydawca może albo przedłużyć termin wykonania, albo odstąpić od umowy. Przedłużenie terminu lub odstąpienie od umowy powinno być stwierdzone pismem.

W razie odstąpienia od umowy z powodu niedostarczenia dzieła przez autora, autor obowiązany jest zwrócić wydawcy otrzymaną zaliczkę.

Jeżeli autor przewiduje, że nie będzie mógł dotrzymać terminu wyznaczonego przez wydawcę, powinien o tym zawiadomić niezwłocznie wydawcę, proponując odpowiedni termin dodatkowy.

Wydawca powinien o powziętej ostatecznie decyzji zawiadomić autora w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§  12.
Wydawca obowiązany jest zawiadomić autora pismem poleconym wysłanym w ciągu okresu przeznaczonego na przyjęcie dzieła, to jest w ciągu ...... tygodni-miesięcy, licząc od dnia otrzymania całości dzieła, czy przyjmuje dostarczony tekst, czy go nie przyjmuje, czy też uzależnia przyjęcie od wprowadzenia przez autora w wyznaczonym terminie określonych zmian i uzupełnień. Niewysłanie zawiadomienia, o którym mowa wyżej, jest równoznaczne z przyjęciem dzieła.
§  13.
Jeśli wydawca uzależni przyjęcie dzieła od wprowadzenia przez autora określonych poprawek, zmian i uzupełnień, autor obowiązany jest w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia z żądaniem wydawcy odpowiedzieć, czy wykona poprawki, zmiany i uzupełnienia. Brak odpowiedzi w tym terminie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wprowadzenie zmian i uzupełnień w wyznaczonym terminie. Wydawca jest obowiązany dokonać oceny otrzymanych zmian i uzupełnień w ciągu ...... od dnia otrzymania poprawionego dzieła.
§  14.
Wydawcy przysługuje prawo dokonania w porozumieniu z autorem koniecznych zmian i przeróbek w dostarczonym dziele.
§  15.
W razie nieprzyjęcia przez wydawcę, odmowy dokonania poprawek bądź niewykonania ich w określonym terminie przez autora lub po uznaniu przez wydawcę, że dokonane poprawki nie dają podstawy do przyjęcia dzieła, wydawca może odstąpić od umowy bez udzielenia dalszych dodatkowych terminów. Jednakże w tym wypadku suma pierwszej zaliczki (§ 6 ust. 1 lit. a) przepada na rzecz autora.
§  16.
Wydawca obowiązany jest zakończyć druk dzieła ...... licząc od dnia przyjęcia dzieła.
§  17.
1.
Jeżeli w terminie ustalonym w umowie wydawniczej wydawca nie ukończył druku dzieła, jest on obowiązany w ciągu 15 dni od upływu tego terminu wypłacić autorowi pozostałą część wynagrodzenia. Autor może w powyższym wypadku, zachowując prawo do pełnego wynagrodzenia, odstąpić od umowy, lecz dopiero po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego wydawcy na dokończenie druku; termin ten nie może być krótszy niż jeden rok.
9.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pomimo ukończenia druku dzieła w terminie ustalonym w umowie wydawca w ciągu 6 miesięcy nie przystąpi do rozpowszechnienia dzieła.
§  18.
Wydawcy przysługuje prawo odstąpienia od wydania lub rozpowszechnienia dzieła w każdym stadium pracy wydawniczej. W razie odstąpienia od wydania lub rozpowszechnienia dzieła wydawca powinien wypłacić autorowi umowne wynagrodzenie. Autorowi w tym wypadku nie przysługuje odszkodowanie za samo odstąpienie od wydania lub rozpowszechnienia dzieła.
§  19.
Wydawca obowiązany jest zawiadomić autora o zamiarze drukowania następnego wydania. Wydawca może wezwać autora do dokonania w tekście następnego wydania zmian lub uzupełnień podręcznika w wyznaczonym terminie, a autor obowiązany jest zastosować się do treści tego wymagania.

W razie odmowy autora lub niewykonania wezwania w zakreślonym terminie - wydawcy służy prawo powierzenia wykonania zmian i uzupełnień osobie trzeciej, a autor wyraża zgodę na wprowadzenie ich do treści podręcznika.

§  20.
Jeżeli wydawca po wyczerpaniu nakładu oświadczy, że nie zamierza drukować nowego wydania lub nie przystąpi do druku nowego wydania w ciągu 6 miesięcy od dnia wezwania go przez autora, autorowi przysługuje prawo rozwiązania umowy.
§  21.
Wydawcy przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią uprawnień i obowiązków wynikających z tej umowy.
§  22.
Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
§  23.
Wszystkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami z tytułu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy rzeczowo właściwe w siedzibie wydawcy.
§  24.
Umowa wolna jest od podatku od nabycia praw majątkowych na zasadzie dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 9, poz. 74).
§  25.
Umowa sporządzona zostaje w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwóch dla wydawcy i jednego dla autora.

.................... .....................

(autor) (wydawca)"