Zm.: rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.15.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 stycznia 1935 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy".

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 240) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dn. 10 stycznia 1933 r. o organizacji przedsiębiorstwa państwowego "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. P. Nr. 4, poz. 25) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 1 ustępy 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"Zarząd przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" należy do dyrekcji tego przedsiębiorstwa, podporządkowanej Ministrowi Skarbu.

Dyrekcję Polskiego Monopolu Tytoniowego stanowią dyrektor i wicedyrektorzy.

Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego stoi na czele dyrekcji i odpowiada wobec Ministra Skarbu za całokształt działalności przedsiębiorstwa".

2)
w § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

"Do ważności zobowiązań, zaciągniętych w imieniu przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" bez osobnych pełnomocnictw, oraz do ważności pełnomocnictw, czeków i zleceń wypłat, wystawianych w imieniu tego przedsiębiorstwa, wymagane są podpisy dwóch członków dyrekcji, bądź innych pracowników przedsiębiorstwa, zgłoszonych przez dyrekcję do rejestru handlowego".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.