Zm.: rozporządzenie z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych... - Dz.U.1933.44.340 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.44.340

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 31 maja 1933 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 marca 1932 r. o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 369), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Skarbu z dnia 26 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 117, poz. 966) zarządza się co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 marca 1932 r., wydanem w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Rolnictwa o przyznaniu wyjątkowych ulg w spłacie należności z tytułu długoterminowych pożyczek w listach zastawnych i w obligacjach meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 194) wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 w punkcie a) wyrazy: "na dzień 1 stycznia 1932 r." zastępuje się wyrazami: "na dzień 1 stycznia 1933 r.".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.