Zm.: rozporządzenie z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.794

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 26 września 1932 r.
w sprawie zmiany w rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych.

Na podstawie cz. 4 art. 27 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w zakresie administracji rolnictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 10 czerwca 1927 r. wydanem w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa o sposobie określania wartości nakładów meljoracyjnych w majątkach wykupywanych (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 532) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1. Szacunek niezamortyzowanych części nakładów meljoracyjnych winien być oparty na opinji komisji klasyfikacyjno - szacunkowej. Szacunek ten stanowi integralną część ceny wykupu nieruchomości ziemskiej".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.