Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.53.263

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 1954 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1954 r.
zmieniające rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawia obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne.

Na podstawie art. 18 pkt 3 dekretu z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez indywidualne gospodarstwa rolne (Dz. U. Nr 50, poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. 1. Gospodarstwa o obszarze użytków rolnych nie przekraczającym 3 ha mogą w uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem organu ustalającego wysokość zobowiązania (§ 5), wykonać obowiązek dostawy zwierząt rzeźnych dostawą mleka.

2. Przy dostawie mleka na poczet obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych mają zastosowanie przepisy §§ 5, 14, 15, 16 i 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 50, poz. 250).",

2)
w załączniku nr 2 "tabela zamienników" po lp. VI dodaje się lp. VII w brzmieniu:

"VII. Mleko krowie o obowiązującej w poszczególnych województwach zawartości tłuszczu - 6,23 litra."

Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skupu oraz Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r.