§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie... - Dz.U.1956.52.232 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.52.232

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1956 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1953 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych przez spółdzielnie produkcyjne i ich członków oraz przez gospodarstwa rolne należące do instytucji państwowych, spółdzielczych i społecznych i nie włączone do państwowych gospodarstw rolnych, podległych Ministrowi Państwowych Gospodarstw Rolnych (Dz. U. z 1953 r. Nr 50, poz. 249, z 1955 r. Nr 44, poz. 281, z 1956 r. Nr 8, poz. 45 i Nr 28, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Spółdzielnie produkcyjne zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych w pierwszym roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej. W roku tym obowiązek dostaw zwierząt rzeźnych ciąży na członkach spółdzielni wyłącznie z ich działek przyzagrodowych.

2. Dla spółdzielni produkcyjnych, w których ilość użytków rolnych przypadająca na jedną rodzinę członków spółdzielni nie przekracza 10 ha, norma dostawy z jednego hektara użytków rolnych wynosi:

a) w drugim i trzecim roku prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej - 30%,

b) w czwartym i następnych latach prowadzenia zespołowej gospodarki rolnej - 50%

normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

2)
w § 3 pkt 1 i 2 wyrazy "pkt 1), 2), 3)" zastępuje się wyrazami "ust. 2";
3)
w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spółdzielni produkcyjnej w pierwszym roku prowadzenia przez nią zespołowej gospodarki rolnej.";

4)
w § 8:
a)
ust. 2 wyrazy "w pierwszych dwóch latach" zastępuje się wyrazami "w drugim i trzecim roku",
b)
ust. 4 wyrazy "w trzecim" zastępuje się wyrazami "w czwartym";
5)
po § 11 dodaje się §§ 11a i 11b w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W rolniczych zrzeszeniach spółdzielczych (typu Ib), które nie prowadzą zespołowej hodowli, obowiązek dostaw ciąży na członkach spółdzielni.

2. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków rolniczych zrzeszeń spółdzielczych (ust. 1) stosuje się zasady określone w § 8.

§ 11b. 1. W zrzeszeniach uprawy ziemi obowiązek dostaw ciąży na członkach zrzeszeń.

2. Przy ustalaniu wysokości obowiązkowych dostaw członków zrzeszeń uprawy ziemi stosuje się normę wynoszącą 80% normy obowiązującej w danym powiecie dla gospodarstw indywidualnych.";

6)
§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. 1. Odłogi i inne użytki rolne, przekazane spółdzielniom do użytkowania, zwolnione są od obowiązku dostaw zwierząt rzeźnych na okres pierwszych trzech lat użytkowania.

2. W czwartym roku i następnych latach użytkowania stosuje się do użytków określonych w ust. 1 normę wynoszącą 50% normy obowiązującej daną spółdzielnię.";

7)
w § 19 wyrazy "§§ 3, 4, 11, 14 i 16 - 19" zastępuje się wyrazami "§§ 3, 4, 11 ust. 1 i 16 - 19";
8)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Spółdzielnie produkcyjne oraz gospodarstwa rolne wymienione w § 12 mogą wykonać obowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych w całości lub w części dostawą zbóż, ziemniaków, wełny owczej, mleka lub drobiu.";

9)
§§ 21 i 21a skreśla się.