Zm.: rozporządzenie z dn. 19 maja 1925 r. w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.129.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 10 grudni:; 1925 r.
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami; Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej, w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dn. 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. № 103 poz. 944) zarządza się co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. (Dz. U. R. P. № 56 poz. 402) Dział I (opłaty zasadnicze) D. (opłaty za czynności administracyjne) poz. 45 oraz uwaga do poz. 45 i 47 otrzymują brzmienie następujące:
Poz.Treść dokonywanych

czynności

Wysokość opłat

zł.

Uwagi
45Za wystawienie paszportu, względnie za przedłużenie ważności paszportuDo poz. 45 i 47.

Za paszporty rodzinne należy pobierać opłatę od każdej wpisanej do paszportu osoby ponad lat 16.

a) na okres ponad 6 miesięcy do 1 roku
30.-
b) na okres ponad 3 miesiące do 6 miesięcy20.-
c) na okres do 3 miesięcy15.-
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w krajach europejskich w tydzień, w krajach pozaeuropejskich-w trzy tygodnie po dniu ogłoszenia.