Zm.: rozporządzenie z dn. 19 maja 1925 r. w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.70.495

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 czerwca 1925 r.
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dn. 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. № 103, poz. 944) zarządza siej co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. (Dz. U. R. P. № 56 poz. 402) i Dział I (Opłaty zasadnicze) A (Opłaty za czynności handlowe) poz. 1 otrzymuje brzmienie następujące:
PozycjaTreść dokonywanych czynnościWysokość opłatUwagi
1Za wizowanie lub wystawienie świadectwa pochodzenia towaru
a) w celu uzyskania zniżki konwencyjnej lub ulgi celnej
1% od sumy rachunku dotyczącego danej przesyłki, lecz nie więcej niż 50 zł. i nie mniej niż 2 zł.
b) w celu udowodnienia pochodzenia towaru
zł. 0,20.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w krajach europejskich w tydzień, w krajach pozaeuropejskich w trzy tygodnie po dniu ogłoszenia.