Zm.: rozporządzenie z dn. 19 maja 1925 r. w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.49.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 8 kwietnia 1926 r.
w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dn. 11 listopada 1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach konsulów (Dz. U. R. P. № 103 poz. 944) zarządza się co następuje:
Opłaty za czynności, dokonywane na terytorjum Ameryki, przewidziane w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych (Dz. U. R. P. № 56 poz. 402) w Dz. I. (Opłaty zasadnicze) C. (Opłaty za czynności notarjalne) poz. 21, 22 i D. (Opłaty za czynności administracyjne) poz. 29, 30, 31, 38, 46, 49, podwyższa się o 100%.
Opłaty za czynności, dokonywane na terytorjum Ameryki, przewidziane w Dz. I. (Opłaty zasadnicze) D. (Opłaty za czynności administracyjne) poz. 45 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 maja 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat konsularnych (Dz. U. R. P. № 56 poz. 402), w brzmieniu ustalonem w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 grudnia 1925 r. w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, oraz Pracy i Opieki Społecznej w sprawie zmiany rozporządzenia o ogólnej taryfie opłat konsularnych (Dz. U. R. P. № 129 poz. 923), podwyższa się o 100%.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 3 tygodnie po dniu ogłoszenia.