Zm.: rozporządzenie z 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.81.583

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 1 października 1933 r.
w sprawie zmian w rozporządzeniu z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń.

Na podstawie art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, poz. 272 i Dz. Urz. T. Komisji Rządz, Śląska Ciesz. z 1921 r. Nr. 10, poz. 222) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 6 grudnia 1922 r. w przedmiocie utworzenia i organizacji okręgowych urzędów ubezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 1059) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem z dnia 9 maja 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 337) i rozporządzeniem z dnia 17 listopada 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 109, poz. 902) skreśla się §§ 1-a i 1-b.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1933 r.