Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.55.340

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENI MINISTERJALNE
z dnia 1 czerwca 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 13 rozporządzenia wykonawczego z dnia 6 sierpnia 1919 r. do dekretu o wywozie towarów za granicę, przywozie z zagranicy i przewozie tranzytowym.

Na zasadzie art. 12 dekretu z d. 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 15 poz. 216) zmienia się treść art. 13 rozporządzenia wykonawczego z d. 6 sierpnia 1919 do powołanego dekretu (Dz. Ust. R. P. № 5 poz. 27 z r. 1920) w sposób następujący:

"Art. 13. W razie wykrycia przekroczenia zakazu przywozu, wywozu i przewozu tranzytowego towarów obowiązany jest urząd celny, który wykrocie nie wykrył, zatrzymać sprawcę wraz z towarem, sporządzić dokładny protokuł i stosownie do art. 3 dekretu z d. 7 lutego 1919 r. albo rozpoznać sprawę, albo skierować ją do rozpoznania właściwemu sądowi. Odpis protokołu należy przesłać Ministerstwu Skarbu. W b. zaborze austrjackim urzędy celne mają przedkładać protokuł dyrekcji okręgu skarbowego do dalszego zarządzenia.

Jeżeli wykroczenie wykryły inne organa, winny sprawcę wraz z towarem odprowadzić do najbliższego urzędu celnego, który postąpi w sposób wskazany w 1-ym ustępie tego artykułu.

Jeżeli między towarami zatrzymanemi znajdują się przedmioty ulegające łatwo zepsuciu lub takie, których przechowanie na składzie byłoby połączone z trudnościami, należy uczynić o tem wzmiankę przy końcu protokułu, a towar natychmiast sprzedać ludności z wolnej ręki po cenach normalnych (art. 6 ust. 2 dekretu z dnia 7/11 1919 r.).

Przedmioty skonfiskowane prawomocnym wyrokiem będą sprzedane przez właściwy Urząd Celny w drodze publicznego przetargu. Uzyskane ze sprzedaży sumy przypadają Skarbowi Państwa".

Warszawa, dn. 1 czerwca 1920 r.