Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.223

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 1 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany rozporządzenia wykonawczego z dn. 22 marca 1921 r. o czasie pracy w zakładach handlowych,

Na mocy art. 19 ustawy z d. 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. r. 1920, № 2, poz. 7) oraz ustawy z d. 14 lutego 1922 r., zmieniającej ustawę z d. 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. № 14, poz. 127) zarządza się. co następuje:
§  1. W rozporządzeniu wykonawczem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu z d. 22 marca 1921 r. o czasie pracy w zakładach handlowych (Dz. U. R. P. № 47, poz. 291) wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 4 tego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie: "Najdalej po każdych sześciu godzinach pracy pracownikom zakładów wyszczególnionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, zatrudnionym na mocy umowy pracy, winna być zapewniona conajmniej jednogodzinna przerwa, podczas której pracownik może opuścić miejsce pracy".
2) Paragraf 5 wymienionego rozporządzenia skreśla się.
3) Paragraf 6 wymienionego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie; "Zgodnie z art. 2 ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu, w brzmieniu ustalonem ustawą z d. 14 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 14, poz. 127) - czas sprzedaży towarów i otwarcia zakładów objętych niniejszem rozporządzeniem nie może przekraczać dziesięciu godzin dziennie bez przymusowej przerwy w południe".
4) Paragraf 12 wymienionego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie: "Powiatowe władze samorządowe, a w miastach wyłączonych ze związku powiatowego rady miejskiej określą dla poszczególnych miejscowości godziny otwierania i zamykania zakładów, objętych niniejszem rozporządzeniem, jednolicie dla każdego rodzaju zakładów po wysłuchaniu stron zainteresowanych".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.