Zm.: rozporządzenie wykonawcze z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób,... - Dz.U.1927.13.104 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie wykonawcze z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.13.104

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 lutego 1927 r.
o częściowej zmianie rozporządzenia wykonawczego z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Na zasadzie art. 3a) ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć względnie zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 32, poz. 195) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dn. 12 lutego 1924 r. w sprawie częściowej zmiany powołanej ustawy (Dz. U. R. P. № 21, poz. 223) zarządza się co następuje:
§ 20 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 1924 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. № 74, poz. 739) otrzymuje następujące brzmienie:

"Do rozpoznawania i orzekania w sprawach odwołań ustanawia się przy Ministerstwie Spraw Wojskowych (Departament IX Sprawiedliwości) Komisję Odwoławczą, w skład której wchodzi:

1) pułkownik K. S. jako przewodniczący, zaś jako członkowie:

2) oficer sztabowy K. S., który równocześnie jest referentem tej Komisji i

3) oficer sztabowy z wydziału poborowego Dep. I Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Skład osobowy Komisji wyznacza Minister Spraw Wojskowych na przeciąg czasu jednego roku".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.