Zm.: rozporządzenie wykonawcze do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. (Dz.U. R. P. Nr 81 poz. 540) w przedmiocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.53.374

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTREM SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 22 kwietnia 1923 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 11 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 81, poz. 540) w przedmiocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej.

Na zasadzie art. 6 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 81, poz. 540) oraz art. 15 ustawy z dn. 20 stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 7 poz. 44) postanawia się co następuje:
Art. 1 rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej do rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 11 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 81, poz. 540) w przedmiocie utraty obywatelstwa Państwa Polskiego wskutek niespełnienia obowiązku służby wojskowej (Dz. U. R. P. № 103, poz. 687) otrzymuje następujące brzmienie:

"Decyzje w myśl art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dn. 11 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 81, poz. 540) wydają na obszarze stołecznego m. Warszawy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pozatem wszędzie Województwo i Delegat Rządu w Wilnie.

O miejscowej kompetencji rozstrzyga przedewszystkiem miejsce stałego faktycznego zamieszkania jakie dana osoba ostatnio przed opuszczeniem granic Państwa posiadała. Pozatem w sprawie kompetencji stosuje się art. 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 7 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 52, poz. 320).

Ministerstwo Spraw Wojskowych zarządzi w każdym wypadku udzielonym mu do wiadomości w myśl art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Obrony Państwa ustalenie stosunku danej osoby do służby wojskowej i prześlę akta sprawy władzy wymienionej w ustępie pierwszym niniejszego artykułu",

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.