Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 lutego 1922 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia wykonawczego b. austr. Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lipca 1399 r. do ustawy o opodatkowaniu wódki, obowiązującej na obszarze b. zaboru austrjackiego, oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 października 1921 r. o opodatkowaniu spirytusu i wyrobów wódczanych.

Na zasadzie art. 1. ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391) oraz art. 7 i 8 ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich, które wchodziły w skład b. monarchji austrjacko-węgierskiej (Dz. P. P. P. № 31 poz. 261) zarządza się co następują:
§  1. Ustęp drugi punktu 3. § 27. części II. rozporządzenia b. austr. Ministerstwa Skarbu z dnia 21 lipca 1899 r., wydanego celem wykonania cesarskiego rozporządzenia z dnia 17 lipca 1899 (austr. Dz. U. P. № 120), zmieniającego ustawy o podatkach pośrednich, pozostających w ścisłym związku z produkcją przemysłową, tudzież austrjacko-węgierską taryfą clową (austr. Dz. U. P. № 130), oraz ustąp drugi punktu 3. § 10. rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 28 października 1921 r. o wykonaniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. w przedmiocie opodatkowania spirytusu i wyrobów wódczanych (Dz. U. R. P. № 96 poz. 705) otrzymuje następujące brzmienie:

"W pozwoleniu należy zarazem wymienić, czy i w jakiej wysokości obowiązany jest przedsiębiorca uiszczać Skarbowi Państwa odszkodowanie za koszta spowodowane dozorem organów skarbowych. To odszkodowanie obejmuje tylko takie należytości i o tyle, jakie i o ile przysługują organom skarbowym za pełnienie czynności służbowych "poza zwykłem miejscem służbowem".

§  2. Rozporządzenia niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.