Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.42.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 kwietnia 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 29 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 13 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 26 września 1995 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 118, poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Nie wymaga koncesji świadczenie usług telekomunikacyjnych:

1) za pomocą urządzeń końcowych, z wyjątkiem central abonenckich lub serwerów międzysieciowych zainstalowanych w sieciach innych niż te, o których mowa w pkt 2 i 3,

2) w sieciach wydzielonych nie przekraczających jednego budynku lub wyodrębnionego zespołu budynków niemieszkalnych, zarządzanych przez jeden podmiot,

3) w sieciach wydzielonych znajdujących się w jednej miejscowości w zakresie objętym działalnością tych sieci w dniu wejścia w życie rozporządzenia,

4) w sieciach telewizji kablowej i odbioru zbiorowego służących wyłącznie do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.";

2) w § 4 w ust. 1:
a) w pkt 3 liczby "3 i 4" zastępuje się liczbami "2 i 3",
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) sieci telewizji kablowej i odbioru zbiorowego, służących wyłącznie do rozprowadzania lub rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych, zainstalowanych w jednym budynku i posiadających nie więcej niż 250 gniazd abonenckich."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.