Zm.: rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.34.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego.

Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2 oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1982 r. w sprawie zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego od rzemieślników trudniących się przerobem surowca rybnego (Dz. U. Nr 12, poz. 95 i z 1984 r. Nr 2, poz. 9) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki ryczałtu wynoszą:

1) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na rachunek własny:

od wartości surowca rybnego zakupionego w ciągu roku podatkowego%
od nadwyżki zł
ponad do
1.500.000 3,3
1.500.000 2.000.000 6,9
2.000.000 3.000.000 9,2
3.000.000 4.000.00010,8
4.000.000 5.000.00011,5
5.000.000 10.000.00014,1
10.000.00015,5

2) przy dokonywaniu przerobu surowca rybnego na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej:

od kwoty wypłaconej w ciągu roku podatkowego za przerób surowca rybnego%
od nadwyżki zł
ponad do
1.800.000 2,0
1.800.000 2.500.000 6,5
2.500.000 3.000.000 7,2
3.000.000 4.000.000 8,0
4.000.000 5.000.000 9,4
5.000.000 6.000.00010,1
6.000.00011,0
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1986.