Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.35.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 marca 1996 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113) oraz art. 9 pkt 1, 2 i 4, art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Nie stanowi rozpoczęcia działalności w roku podatkowym:

a) całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności,

b) zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika.",

2) w § 3 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym:

a) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność prowadzoną na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem,

b) po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c) po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie, na których imię prowadzona była działalność przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.",

3) w § 24 w ust. 1 skreśla się wyraz "wyłącznie".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że na wniosek podatnika może mieć zastosowanie do opodatkowania przychodów począwszy od dnia 1 stycznia 1996 r.