Zm.: rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.9.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 stycznia 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) oraz art. 9 pkt 1 i 4, art. 13 ust. 1 i art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1994 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (Dz. U. Nr 140, poz. 786) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 w pkt 1 w lit. a) i b) oraz w ust. 5 kwotę "1.584.000.000 zł" zastępuje się odpowiednio kwotą "1.600.000.000 zł";
2)
w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, jeżeli jeden z małżonków przed zmianą formy prowadzenia działalności był obowiązany płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.";

3)
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok. Zrzeczenie może być dokonane nie później niż do końca roku poprzedzającego rok podatkowy lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w roku podatkowym.

2. Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez złożenie właściwemu urzędowi skarbowemu pisemnego oświadczenia. W wypadku prowadzenia działalności w formie spółki wszyscy wspólnicy składają wspólne oświadczenie urzędom skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania każdego ze wspólników.

3. W razie zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu, podatnik może płacić podatek dochodowy w innej formie zryczałtowanej, jeżeli spełnia warunki określone w odrębnych przepisach, albo płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej «księgą».";

4)
w § 4 w ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) 8,5% uzyskanej przez komisanta prowizji ze sprzedaży na podstawie umowy komisu.";

5)
w § 7 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Jeżeli podatnik obowiązany jest do wykazania i doliczenia do przychodów roku podatkowego kwot wydatków w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 126, poz. 626 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25), doliczeń tych dokonuje na koniec roku podatkowego do każdego rodzaju przychodów w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów. Podatnik obowiązany jest doliczone kwoty wydatków wykazać w odrębnych pozycjach ewidencji i zwiększyć o te kwoty wartość przychodów podlegających opodatkowaniu.";

6)
w § 11:
a)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zapisów dotyczących nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w wykazie nie później niż w dniu przekazania ich do używania.";

7)
w § 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatnicy, którzy od dnia 1 stycznia 1995 r. opłacają podatek w formie ryczałtu lub rozpoczęli do dnia 20 lutego 1995 r. wykonywanie działalności podlegającej opodatkowaniu w tej formie, są obowiązani złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5, nie później niż do dnia 20 lutego 1995 r.",

b)
w ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"W 1995 r. podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą rozpocząć zapisy w ewidencji od dnia złożenia zawiadomienia o jej prowadzeniu.",

c)
w ust. 3 na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Przepis art. 19 ust. 2 ustawy wymienionej w § 4 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio.",

8)
po § 15 dodaje się § 15a i 15b w brzmieniu:

"§ 15a. 1. W 1995 r. zrzeczenie, o którym mowa w § 3a ust. 1, może nastąpić nie później niż:

1) do dnia 20 lutego 1995 r., jeżeli podatnik w 1994 r. prowadził działalność gospodarczą lub rozpoczął działalność w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 20 lutego 1995 r.,

2) do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność po dniu 20 lutego 1995 r.

2. Podatnicy, którzy zrzekli się opodatkowania w formie ryczałtu, obowiązani są w terminie trzech dni od dnia złożenia oświadczenia o zrzeczeniu:

1) złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, jeżeli wybiorą tę formę i spełniają warunki określone w odrębnych przepisach, albo

2) złożyć zawiadomienie o prowadzeniu księgi.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, może być również złożone w tym samym oświadczeniu, w którym podatnik zrzeka się opodatkowania w formie ryczałtu.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, za okres prowadzenia działalności w 1995 r. do końca miesiąca, w którym została doręczona decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, obowiązani są zapłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej do 7 dnia miesiąca następującego po otrzymaniu tej decyzji.

§ 15b. Do dnia 31 grudnia 1995 r. dla potrzeb opodatkowania w formie ryczałtu ma zastosowanie Klasyfikacja usług, wprowadzona zarządzeniem nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 sierpnia 1985 r. w sprawie klasyfikacji usług."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.