§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.373

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 maja 1971 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia niektórych grup podatników podatkiem wyrównawczym (Dz. U. Nr 14, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Obniża się stawki podatku wyrównawczego od przychodów uzyskiwanych przez osoby wymienione w § 1 pkt 1 i 2 oraz od przychodów ze stosunku pracy uzyskiwanych przez osoby wymienione w § 1 pkt 3.",

b)
w ust. 2 wyrazy "w § 1 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami "w § 1 pkt 3";
2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Podwyższa się kwoty określone w art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku wyrównawczym do 400.000 zł."