Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.2.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 grudnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych.

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i z 1985 r. Nr 12, poz. 49) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 7 w ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie zezwoleń na produkcję, wprowadzanie do obrotu i na przywożenie z zagranicy niektórych środków spożywczych (Dz. U. Nr 51, poz. 293) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wyniki badań laboratoryjnych fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a w odniesieniu do dietetycznego środka spożywczego lub odżywki stanowiących źródło białka - także wyniki biologicznych badań wartości odżywczej tego białka".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.