§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1921

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną oraz wykazu tytułów aktów prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 834 i 1600) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Przewodniczącemu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 200 zł.

2. Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8000 zł.".