§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.26.174

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1965 r.
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie zawieszania prawa do renty oraz zasad wypłacania inwalidzkiej renty wyrównawczej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111 oraz z 1962 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Rencistom uprawnionym do renty starczej albo do renty inwalidzkiej, zaliczonym do II lub III grupy inwalidów, osiągającym zarobki wyższe niż wymienione w § 2 ust. 2, wypłaca się rentę wraz z przysługującymi dodatkami w połowie, jeżeli zarobki te osiągane są z tytułu zatrudnienia wykonywanego w zakładzie rzemieślniczym prowadzonym przez rzemieślnika świadczącego usługi dla ludności lub rolnictwa albo wykonującego inne rodzaje działalności w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90).

2. Osobie uprawnionej do renty rodzinnej, osiągającej zarobki wyższe niż wymienione w § 2 ust. 2 z tytułu zatrudnienia określonego w ust. 1, rentę tę wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie, gdy renta wypłacana jest na jednego członka rodziny.";

2)
w § 7:
a)
w ust. 1 po wyrazach "renty inwalidzkie" dodaje się wyrazy "dla II i III grupy inwalidów",
b)
w ust. 2 po wyrazach "określone w ust. 1" dodaje się wyrazy "lub w § 7a";
3)
po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Rencistom uprawnionym do renty starczej albo do renty inwalidzkiej, zaliczonym do II lub III grupy inwalidów, którzy z tytułu prowadzenia zakładów rzemieślniczych opłacają podatek obrotowy i dochodowy lub osiągają dochód w kwotach wyższych niż określone w § 7 ust. 1 pkt 1, renty te wraz z przysługującymi dodatkami wypłaca się w połowie, jeżeli wykonują działalność, o której mowa w § 6a ust. 1."