Zm.: rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.129.628

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 27 września 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 i z 1995 r. Nr 66, poz. 335) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 1993 r. w sprawie zawartości wniosku oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programów radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 52, poz. 244) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie koncesji w przypadku określonym w art. 34 ust. 2 ustawy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 9 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.